Archiwum:

Jak się uczyć języków obcych?

Ile się naoglą­da­łem ostat­nio samo­zwań­czych eks­per­tów gwa­ran­tu­ją­cych naj­szyb­sze spo­soby jak się uczyć języ­ków obcych. Na szczę­ście zro­bi­łem to dopiero ostat­nio, więc mogę cał­kiem obiek­tyw­nie przed­sta­wić wam moją opi­nię laika.

Nie dziara zdobi człowieka

Wbrew pozo­rom nie jest to wpis o tym, że tatuaż nie czyni z nas kry­mi­na­li­sty, tylko o tym co ja sobie wydzia­ra­łem, co to zna­czy i co o tym myślę.

Trzeci miesiąc podróży — podsumowanie fotograficzne

Pierw­szy try­mestr podróży za mną, obyło się jed­nak bez nud­no­ści i zwięk­sze­nia obwodu w pasie. Cały ostatni mie­siąc spę­dzi­łem ucząc się hisz­pań­skiego w róż­nych szko­łach, jed­nak to nie zna­czy, że nie mam o czym napi­sać. Co prawda nie prze­ży­łem zbyt wielu niesamowitych…

Czasem warto mieć plan

Obser­wu­jąc ludzi mam wra­że­nie, że lubimy się przy­pi­sy­wać do jed­nej ze skraj­no­ści — albo mamy plan na wszystko, albo cią­gle lecimy na spon­ta­nie. Nale­żąc do dru­giej grupy mamy się lepiej, bo nie tra­cimy zdro­wia na dener­wo­wa­nie się. Nie przej­mu­jemy się…

Samotność w długiej podróży

Skoń­czyły już pra­wie 3 mie­siące podróży, z czego ostat­nie 4 tygo­dnie w jed­nym miej­scu. Naj­wyż­sza pora napi­sać jak wygląda samot­ność w dłu­giej podróży, bo nie dość że coś już o tym wiem, to jesz­cze parę osób już się mnie o…

Krótka relacja z podróży na Acatenango [video, Gwatemala]

Wsze­dłem sobie na wul­kan Aca­te­nango. Nie żebym jakoś spe­cjal­nie lubił góry. Wręcz prze­ciw­nie, nie mam poję­cia jak wcho­dze­nie po scho­dach, czy innych górach może być dla kogoś roz­rywką. Jasne, jak się wej­dzie na górę to jest satys­fak­cja, widoki też są zazwyczaj…

Szkoła języka hiszpańskiego [Gwatemala, Antigua]

Nauka języka obcego jest jak nauka gry w tenisa sto­ło­wego. Naj­pierw uczy­łem się sam z ksią­żek i duolingo, ale to tak jakby poczy­tać instruk­cje do ping ponga i pooglą­dać filmy instruk­ta­żowe. Wiesz jak trzy­mać paletkę i może ci się udać…

Szkoła języka hiszpańskiego — zakwaterowanie [Gwatemala, Antigua]

Przy­je­cha­łem na chwilę, a zosta­łem na dłu­żej. Od pra­wie trzech tygo­dni w ramach kursu języka hisz­pań­skiego miesz­kam z gwa­te­mal­ską rodziną. Jed­nym z zało­żeń podróży było naucze­nie się hisz­pań­skiego. Wtedy jesz­cze nie wie­dzia­łem o ist­nie­niu szkół języ­ko­wych dla tury­stów w tej…

Drugi miesiąc podróży — podsumowanie fotograficzne

No i kolejny mie­siąc za mną. Sie­dząc w domu trudno mi było sobie wyobra­zić dwa mie­siące codzien­nych zno­jów w poszu­ki­wa­niu miejsc noc­le­go­wych, atrak­cji tury­stycz­nych, uże­ra­nia się z nie­uczci­wymi ludźmi i nosze­nia kil­ku­na­stu kilo­gra­mów na ple­cach. Na szczę­ście te sytu­acje mają…

Co zabrać w długą podróż?

Pierw­sza duża podróż, to i teo­re­tycz­nie powi­nie­nem popeł­nić kilka błę­dów z zakresu ekwi­punku, na szczę­ście udało mi się ich unik­nąć. Głów­nie dzięki temu, że wcze­śniej podró­żo­wa­łem po Chor­wa­cji, oraz po Wło­szech, więc posta­no­wi­łem podzie­lić się z wami tym, co uważam…

Jak używać kuchenki gazowej?

Gazow­nia jej nie­na­wi­dzi! Ta drobna sztuczka wstrzą­snęła życiem Pani Euge­nii (72 l.) rów­nie mocno, jak wybuch butli z gazem. Od teraz już nigdy nie będzie patrzeć na swoją kuchenkę tak jak kie­dyś. [lifehack][odmień swoje życie][zobacz memy][problemy pierw­szego świata]

Advanced open water diver [Honduras, Utila]

Poprzedni wpis był o tym jak wyglą­dają początku nauki na nurka. O tym, że dużo tam sprzętu, pro­ce­dur bez­pie­czeń­stwa, koniecz­nej wie­dzy, jak i wprawy w wyko­ny­wa­niu pro­stych czyn­no­ści pod wodą. Prak­tycz­nie całość odbyła się w ośrodku i przy­le­ga­ją­cej do niego…

Jak zostałem nurkiem [Honduras, Utila]

Zabawne. Dwa tygo­dnie temu przez myśl by żeby spę­dzić pod taflą wię­cej niż rekor­dowe 57 sekund, o nur­ko­wa­niu wie­dzia­łem jedy­nie, że się oddy­cha pod wodą, a teraz mam cer­ty­fi­kat advance water diver. To wła­śnie dla takich rze­czy wyje­cha­łem na drugi…