Archiwum:

Liczby w popkulturze

Chciał­bym wam opo­wie­dzieć histo­rie, o tym jak zawsze liczby wyzwa­lały w mojej gło­wie kata­to­nie barw i emo­cji. O tym jak poszcze­gólne liczb maja przy­pi­sane cechy wyglądu i cha­rak­teru, a nawet zapa­chy, a ich oso­bo­wość jest bar­dziej zło­żona niż łabędź z…

Dla dobra dzieci

Wyobraźmy sobie, że ist­nieje w Pol­sce rodzina, która wpa­dła na genialny pomysł zamon­to­wa­nia kamer w całym domu i trans­mi­to­wa­nia swo­jego życia online. Swo­jego życia, czwórki swo­ich małych dzieci, dwóch szyn­szyli, dwóch cho­mi­ków i kilku szczu­rów. Prze­cież z tego powodu nic…

Piątek trzynastego

Dziś jest szcze­gól­nie pechowy dzień i wcale nie cho­dzi o zaprzy­się­że­nie Beaty Szy­dło na pre­miera. Dzień, w któ­rym komi­nia­rze gra­sują po uli­cach, czarne koty grają o nasze dusze w kości, a lustra wydają się być bar­dziej kru­che niż zazwy­czaj. I zło­wro­gie. Dzień,…

Powrót do rzeczywistości

Słowa to potężne narzę­dzie, które ma klu­czowy wpływ na nasze życie. W zależ­no­ści od ładunku emo­cjo­nal­nego i kon­struk­cji zdań można za ich pomocą zyskać czy­jąś przy­chyl­ność, znisz­czyć pew­ność sie­bie innych, dopro­wa­dzić kogoś do łez, wykpić się od man­datu, wytar­go­wać parę złotych…

10 rzeczy które sprawiają, że czuję się staro

Nie cho­dzi mi o to, że jestem stary, choć prze­kro­czy­łem już ćwiartkę i nie pamię­tam kiedy ostat­nio pro­sili mnie o dowód w skle­pie. Bycie starym/młodym jest tylko i wyłącz­nie naszym subiek­tyw­nym odczu­ciem, więc w znacz­nej mie­rze wyborem.

Jak na nowo rozpalić ogień w związku

–Zerwa­łam z Miś­kiem. To miał być stan­dar­dowy, spo­kojny wtor­kowy wie­czór. nic nie zapo­wia­dało kata­strofy. Prócz tak oczy­wi­stej kata­strofy, jak czas ocze­ki­wa­nia do piątku, który to wyda­wał się odle­glej­szy, niż nasze czasy dla dino­zau­rów. Nie spo­dzie­wa­łem się żad­nych kom­pli­ka­cji. Tele­fon od Andżeli…

Czy umiesz wykonywać instrukcje?

Instruk­cje towa­rzy­szą nam całe życie. Dzięki nim dowiemy się jak wcho­dzić po scho­dach, naświe­tlić kropka, obsłu­żyć odtwa­rzać VHS, być szczę­śli­wym, wyko­nać test cią­żowy, wypeł­nić kartę do gło­so­wa­nia, roz­wią­zać rów­na­nia róż­nicz­kowe zwy­czajne rzędu dru­giego, czy wygrać w życie. O ile część…

Dobrzy znajomi

Sta­łem przed wej­ściem do wie­żowca, patrzy­łem bez­myśl­nie na pobli­skie śmiet­niki sta­ra­jąc sobie przy­po­mnieć kod do domo­fonu. Zna­li­śmy się od pierw­szej klasy pod­sta­wówki, razem bie­ga­li­śmy za karę na WFie, pisa­li­śmy 200 razy „nie będę roz­ma­wiał na lek­cji reli­gii”, tłu­ma­czy­li­śmy się przed…

Jak loteria paragonowa uratuje kraj

Jed­nak tele­wi­zja się cza­sem do cze­goś przy­daje. Dzięki niej wiem o czymś takim jak lote­ria para­go­nowa, która ma ura­to­wać legalne biz­nesy w naszym kraju przed czarną strefą. To nie jest żart. To zna­czy jest, tylko nie­stety taki przypadkowy.

Jak rozmawiać z pomocą techniczną?

Kie­dyś myśla­łem, że ist­nieją tylko dwa typy ludzi — ci któ­rzy dzwo­nią na pomoc tech­niczną, oraz ci któ­rzy śmieją się z pierw­szych. Póź­niej sam zaczą­łem pra­co­wać jako pomoc tech­niczna i teraz wiem, że ludzie dzielą się na takich, co umieją…

Miesięczna podróż po Włoszech — koszty

Pod­su­mo­wa­nie mojej podróży — ile mnie to kosz­to­wało, jak roz­ło­żyły się koszty i dla­czego. Zain­te­re­so­wa­nych prze­bie­giem podróży to zapra­szam do postów: Mie­sięczna podróż po Wło­szech część pierw­sza » Mie­sięczna podróż po Wło­szech część druga » Nie mia­łem poję­cia jakie koszty poniosę…

10 lekcji, które wyniosłem oglądając „W głowie się nie mieści”

Mając moż­li­wość wyboru pomię­dzy fil­mem ani­mo­wa­nym a stan­dar­do­wym, pra­wie zawsze wybiorę bajeczkę. W przy­padku oglą­da­nia nor­mal­nego filmu naj­czę­ściej albo sce­na­riusz jest zbyt płytki i naiwny, albo przed­sta­wiane wyda­rze­nia są tak absur­dalne, że film przy­pad­kowo staje się kome­dią. Nie to co bajki,…

Miesięczna podróż po Włoszech — część II

W ramach przy­go­to­wań do wizyty na Sycy­lii odświe­ży­łem sobie zna­jo­mość ksią­żek Mario Puzo, jed­nak nic by mnie nie przy­go­to­wało na to, co tu prze­ży­łem. O ile pierw­sza część bar­dzo mi się podo­bała, to tutaj wręcz nie mogłem wyjść ze zdumienia…

Moment w którym związek się kończy

Początki mogą być różne, lecz każdy zwią­zek koń­czy się dokład­nie w tym samym momen­cie. Oczy­wi­ście po tej chwili może­cie się jesz­cze spo­ty­kać, może­cie mieć nadzieję, może­cie wie­rzyć, że jesz­cze wszystko się ułoży, ba może­cie nawet nigdy się nie roz­stać. Jed­nak wyrok…