Kategoria: Culture

Upadek na szczyt

Krótka roz­prawa o tym jak roz­wój tech­no­lo­gii wpły­nął na moż­li­wo­ści two­rze­nia kul­tury, jak wygląda main­stream i co z tego wynika.

Jedyny sposób na kreatywność

Więk­szość sztuki nowo­cze­snej, czy genial­nych pomy­słów można skwi­to­wać zda­niem „Gdy­bym sam to wymy­ślił, też bym to mógł to zro­bić”. No wła­śnie, naj­pierw trzeba wpaść na dobry pomysł. Tylko w jaki spo­sób można to zrobić?

Stop dopalaczom

W inter­ne­cie krąży fil­mik „stop dopa­la­czom” stwo­rzony przez GIS. Jak zwy­kle w przy­padku akcji spo­łecz­nych, jest on ode­rwany od rzeczywistości.

Nie nadaję się na blogera

A gdy­bym był uczest­ni­kiem reality show, bo bym na pewno nie wygrał. Nawet Mam Talent, gdy­bym rze­czy­wi­ście coś umiał.

Mów co myślisz, ale myśl co mówisz

Nie bądź głupi. Myśl co mówisz, myśl co piszesz, myśl co pod­pi­su­jesz. Szcze­gól­nie pod wła­snym nazwi­skiem. Rów­nież w internecie.

Brzydkie słowa

Sa takie słowa, któ­rych wypo­wia­da­nie skut­kuje gęsią skórką, bruzdą doty­kową, koła­ta­niem serca, skur­czem żołądka i mar­sko­ścią wątroby. Z powo­dów zdro­wot­nych sta­ram się ich uni­kać. Temat inspi­ro­wany sta­rym pomy­słem Kasi Gan­dor. No to lecimy, słowa któ­rych nie lubię, bo źle brzmią: Kon­ku­bina Jed­nak nie…

Polaki, Biedaki, Kuźniaraki

Ktoś względ­nie sławny napi­sał w inter­ne­cie parę słów pod­cho­dzą­cych pod kate­go­rię #cebu­la­de­als? No to czas rwać wątrobę, wyłu­pić śle­pia i kąsać po łyd­kach, póki tru­chło ciepłe.

Share week 2015

Kolejna edy­cja akcji Share week mają­cej na celu roz­pro­mo­wa­nie, a także pole­ce­nie wszem i wobec dobrych tre­ści inter­ne­to­wych. Przed­sta­wiam wam 2 blo­gerki i jed­nego youtu­bera, z któ­rych twór­czo­ścią jestem na bieżąco.

Jak czytać książki Pratchetta?

Dziś dotknęła mnie wielka tra­ge­dia. Czuje się o wiele gorzej niż gdy na kon­cer­cie Iron Maiden nie zagrali Fear of The Dark. Umarł jeden z moich ulu­bio­nych autorów.

Ludzie listy piszą

Czy zda­rzyło się Tobie stwo­rzyć list, o któ­rym jego odbiorca wspo­mina do dziś? A powinno.

Zimowe wyzwanie fotograficzne — zdjęcia

Dziś ostatni dzień, oczy­wi­ście robię wszystko na ostat­nią chwilę. Zbiór faj­nych zdjęć, jakie udało mi się zro­bić w trak­cie wyzwa­nia fotograficznego.

Rocznica

–Rok już pro­wa­dzisz tego bloga. I co z tego masz? –Jak to co? Rocznicę.