Kategoria: Culture

5 programów ułatwiających życie

Czyli co warto zain­sta­lo­wać na kom­pu­te­rze, pomi­ja­jąc oczy­wi­ste narzę­dzie typu prze­glą­darka, odtwa­rzacz video, czyt­nik PDF, edy­tor tek­stu, Skype, pasjans, itp. No to jedziemy: Ever­note Pro­gram do two­rze­nia nota­tek i prze­cho­wy­wa­nia ich w chmu­rze. Syn­chro­ni­zuje się z tele­fo­nem, table­tem, można otwierać…

Sylwester obowiązkowy

Syl­we­ster to impreza rów­nie obli­ga­to­ryjna, jak reli­gia w szkole, jak śmierć, jak podatki, jak amen w pacie­rzu. W końcu po tak cięż­kim roku, należy nam się odpoczynek.

Blogowigilia 2014

Przyj­ście na tą imprezę wią­zało się z cał­kiem spo­rym wysił­kiem. Musia­łem poświę­cić dużą ilość czasu na dojazd, no i oczy­wi­ście jesz­cze go opła­cić. Acz­kol­wiek w życiu są rze­czy, które opłaca się zro­bić i takie, które warto zro­bić. Blo­go­wi­gi­lia zali­cza się…

Zapracowali na cud

Ostat­nimi dniami cała Pol­ska żyła histo­rią wymro­żo­nego chłopca. Wszystko skoń­czyło się szczę­śli­wie, wręcz pod­ręcz­ni­kowo. Następ­nie napi­sano na ten temat arty­kuł. I to jeden z takich lep­szych, w dodatku przed­sta­wia­jący Pola­ków w pozy­tyw­nym świetle.

Po co komu cmentarz?

Zaczę­li­śmy od pira­mid, mau­zo­leów i łodzi pogrze­bo­wych dla wybrań­ców, by dojść do ciem­nej mogiły dla każ­dego na miej­scu zwa­nym cmen­tarz. Tylko czy to kie­dy­kol­wiek miało sens?

Mc Silk

Gładki jak jedwab, celny jak kusza Wil­helm Tella, szybki jak Porsche Car­rera. Nie­długo na krążku, taką mam nadzieję przynajmniej.

Ze śmiercią im do twarzy

Dzien­nie umiera około 160 tys. ludzi. Cza­sem zda­rzy się tak, że jedna z nich jest osobą sławną, tym razem była to Anna Przy­byl­ska. Wtedy dzieje się coś wyjątkowego.

Disco Polo tatuażu

Pomimo, że pierw­sze zna­le­zi­ska tatu­aży są dato­wane na 6000 B.C. to w sku­tek róż­nych zaszło­ści histo­rycz­nych i oby­cza­jo­wych, wiele ludzi ma do nich nega­tywne nastawienie.

Sin City 2 — miasto grzechu nie warte

Nie cho­dzę czę­sto do kina, ale kiedy już idę, sta­ram się wybrać film, któ­rego oglą­da­nie sprawi mi przy­jem­ność. Nie­stety naj­czę­ściej spo­tyka mnie zawód.

Instagram jest świetny!

Genialna apli­ka­cja, z któ­rej korzy­sta zde­cy­do­wa­nie za mało osób. O co tu cho­dzi i dla­czego mogłoby mi się to spodo­bać? Zdję­ciowy pamięt­nik sza­lo­nej nasto­latki można by pomy­śleć. Sytu­acja tak wyglą­dała w prze­szło­ści. Wraz z roz­wo­jem social mediów, jak i łatwiejszym…

Mój stary to fanatyk wędkarstwa

Nie, mój nie jest. Jed­nak ser­wuję tę, jakże pyszną pastę na swoim blogu, gdyż oka­zuje się, że sporo ludzi prze­by­wało w inter­ne­cie w innych miej­scach niż ja.

Czy Jennifer Lawrence ma dobre cycki?

Poroz­ma­wiajmy o tym, co jest teraz na topie, czyli o cyc­kach Jenif­fer Law­rence, któ­rych pry­watne zdję­cia parę dni temu wycie­kły do internetów.

#blogdaychallange

Znowu wyda­rze­nia losowe prze­ry­wają mi dokoń­cze­nie cyklu wyjaz­do­wego. Tym razem #blog­day­chal­lange akcja zachę­ca­jąca dzie­le­niem się lin­kami do inte­re­su­ją­cych blogów.