Kategoria: Culture

Lego przygoda

Czy uży­cie kla­sycz­nych i legen­dar­nych kloc­ków lego w nowym fil­mie to dobry pomysł? Wyni­kiem mogło być albo wspa­niałe dzieło, albo kon­kretne gówno. Bajeczki Ani­ma­cje kom­pu­te­rowe są naj­bar­dziej wdzięczną formą kina. Pozwa­lają w dowolny spo­sób bawić się sce­na­riu­szem i o wiele…

Pompowanie zepsutego materaca

Znaj­du­jesz taki w sza­fie, oglą­dasz pudełko, wycią­gasz i podzi­wiasz. Już wiesz, że będziesz zdo­bywcą mórz i tylko parę for­mal­no­ści dzieli Cię od wypły­nię­cia na suchego prze­stwór oce­anu. Nic bar­dziej mylnego…

Facebook vs Prawdziwe Życie

Gdy­bym Cię nie znał, to po face­bo­oku pomy­ślał­bym, że jesteś nie­zła dupa. Nic dziw­nego, twój face­book zawsze jest faj­niej­szy niż ty w rzeczywistości.

Trudna sztuka pisania SMS

Pierw­sza rzecz która przy­cho­dzi patrząc na ten obra­zek to dont text and drive. Chwila, chwila, w naszych cza­sach to nie jest już moż­liwe. To nie może być świeże zdjęcie.

Kuchnia eksperymentalna

Gdzieś obok nas ist­nieje inny świat. Obcy, odle­gły, choć znaj­duje się tuż za rogiem.

Moda na egzorcyzmy

Nasze pań­stwo bie­rze się poważ­nie za obronę wewnętrzną przed wro­giem. Ja wyprze­dzi­łem epokę, będąc na spo­tka­niu z egzor­cy­stą parę lat temu. Dia­beł chce nas znisz­czyć Dnia 10 kwiet­nia na Kra­kow­skim przed­mie­ściu zostały odpra­wione egzor­cy­zmy KLIK. W końcu ze złymi duchami nie…

Stara indiańska legenda

Naj­więk­sze mądro­ści doty­czące życia prze­my­cane są w codzien­nych powie­dzon­kach, przy­sło­wiach i histo­riach. Prze­ka­zy­wane z poko­le­nia na poko­le­nie, stwo­rzone przez ano­ni­mo­wych obser­wa­to­rów prozy życia i nie­stety czę­sto niedoceniane.

Sekretne życie Waltera Mitty

Sekretne życie Wal­tera Mitty ogląd­ną­łem głów­nie z powodu pla­ka­tów. Są wyśmie­nite, więc posta­no­wi­łem zary­zy­ko­wać i nie poża­ło­wa­łem. Mamy pro­ste, mini­ma­li­styczne kom­po­zy­cje, intry­gu­jące, baśniowe i kom­plet­nie nie znaj­dują swo­jego odzwier­cie­dle­nia w fil­mie, ale genial­nie oddają jego klimat.

Pezet — Radio Pezet

Posta­no­wi­łem dać szanse temu Panu. W końcu podobno każdy zasłu­guje na szansę. 

IEM Katowice 2014

W tym roku kolejna odsłona tur­nieju IEM Kato­wice, od 14 do 16 marca będą współ­za­wod­ni­czyć naj­lep­sze zespoły świa­to­wej sceny esportu w takich kate­go­riach jak League of Legends i Star­craft II.