Kategoria: Culture

Przyśpiewka bylejaka o bylejakości Polaka.

Jeżeli spo­dzie­wa­li­ście się spa­ra­fra­zo­wa­nego Kacz­mar­skiego, to muszę was zawieść. Jak sami o sobie mówią Cho­pin Pava­rotti Key­bo­ardu i Kar­dio­log Mikrofonu.

Odyseja Haelucenu

„Przy­po­wieść o zagu­bie­niu w cza­so­prze­strzeni jak mały Hob­bit wyru­szyła dziś w swą wielką podróż. Odnaj­duj­cie ją w cza­so­prze­strzeni i poda­waj­cie sobie dalej z dobrą energią.

Sir Terry Pratchett — Świat Dysku

Pisa­nie na temat każ­dej jego książki osobno byłoby zlek­ce­wa­że­niem war­to­ści, jaką two­rzą wszyst­kie razem, gdyż zacho­dzi tu zja­wi­sko synergii.

Sleepoholic

Łukasz Rostow­ski wystę­pu­jący pod pseu­do­ni­mem L.U.C. jest jed­nym z naj­lep­szych pol­skich arty­stów. Sprawdź­cie jego krążek.