Kategoria: Travel

Florencja — Najlepsza kanapka na świecie

Gdy byłem bar­dzo mały, chcia­łem dostą­pić zaszczytu zje­dze­nia kanapki z vegetą. Nie wiem dla­czego, nie wiem skąd ten pomysł przy­szedł mi do głowy. Nie­stety rodzice fasze­ro­wali mnie kana­pecz­kami z serem, szynką, ogó­recz­kiem, pomi­do­rem i sta­ran­nie obcię­tymi skór­kami. Myśla­łem wtedy, że…

Jak nie latać samolotem

Błędy, które popeł­niają ludzie podró­żu­jąc samo­lo­tem, oraz jak ich unik­nąć. Jeżeli myślisz, że Cie­bie to nie doty­czy, bo nie latasz, to już popeł­ni­łeś pierw­szy błąd. Skoro już zaspo­ile­ro­wane, to prze­cho­dzimy bez­po­śred­nio do rze­czy. Błędy, jakie popeł­niają ludzie, podró­żu­jąc samo­lo­tem: 1. Nie…

Couchsurfing — jak napisać dobry request?

Naj­lep­sze prak­tyki, które pozwolą zwięk­szyć twoją szansę, na prze­no­co­wa­nie. Dzięki wie­lo­let­niemu doświad­cze­nie udało mi się je wyse­lek­cjo­no­wać i teraz dzielę się z wami na blogu.

Chorwacja Autostopem #6 — Powrót

Wszystko się koń­czy, prę­dzej czy póź­niej. Jest to natu­ralna kolej rze­czy, jed­nak nie zauwa­żamy tego, dopóki rze­czy­wi­stość nie zwe­ry­fi­kuje naszej wizji świata. Krze­słem w twarz.

Chorwacja Autostopem #4 — Żarcie

O co można zapy­tać się osobę wra­ca­jącą z obcego kraju? Naj­cie­kaw­sze są infor­ma­cje doty­czące jedze­nia, picia, tudzież innych hedo­ni­stycz­nych zacho­wań. Wszak czło­wiek to zwierzę.

Chorwacja Autostopem #1 — Start!

Dosta­łem tydzień wol­nego w korpo, także wypa­da­łoby prze­żyć jakąś przy­godę życia. Wybór padł na podróż auto­sto­pem na Chorwację.

16 rzeczy, które mnie zdziwiły w Budapeszcie

Tro­chę się zbie­ra­łem, zanim udało mi się dokoń­czyć ten pla­no­wany od dłuż­szego czasu tekst tekst. Niby na Węgry nie­da­leko i zda­wać by się mogło, że wielu róż­nic nie uświad­czymy, ale to nie działa w ten sposób.

Szputnyik Vintage Shop

Jeśli szu­kasz uży­wa­nej sukni ślub­nej, albo inte­re­suje Cię maska Vadera, to jest miej­sce dla Ciebie.

Balaton na majówkę

Tyle czasu sie­dzę w Buda­pesz­cie i naresz­cie mia­łem oka­zję zoba­czyć na wła­sne oczy węgier­skie morze, czyli Bala­ton na majówkę.

Vapiano — Pizza | Pasta | Bar

Wło­skie żar­cie jest bar­dzo smaczne, a Vapiano to jest jedno z lep­szych miejsc ser­wu­ją­cych takie spe­cjały. Mimo, że to jest sieciówka!