Kategoria: Atheism

Dlaczego katolikom trudniej jest być dobrymi ludźmi?

Dziś dosta­łem świetną oka­zję, aby poru­szyć temat, o któ­rym już kie­dyś pró­bo­wa­łem coś napi­sać — czyli dla­czego powo­ły­wa­nie się na Jezu­ska zamiast świad­czyć o dobrym sercu osoby, zapala u mnie lamkę ostrzegawczą.

Dokąd zmierza ludzkość?

Lega­li­za­cja mał­żeństw homo­sek­su­al­nych w US&A zwia­stuje koniec świata w for­mie w jakiej go znamy. Udało mi się opra­co­wać kilka poten­cjal­nych sce­na­riu­szy przy­szło­ści, na pod­sta­wie rze­tel­nych badań naukowych.

10 tekstów, które usłyszy każdy ateista

Nudne i wtórne kaza­nia co nie­dzielę to pestka. Jako ate­ista od lat muszę wysłu­chi­wać i czę­sto odpo­wia­dać na te same zarzuty. Nie tylko w niedzielę.

Ze zrozumieniem, bądz bez

Co ma ze sobą wspól­nego misja na marsa, gen­der, tatu­aże nasą­czone LSD, wąż ludo­jad i ustawa o zapo­bie­ga­niu prze­mocy domo­wej (a także wiele innych)?

Parę słów o Charlie Hebdo

We Fran­cji dwóch eks­tre­mi­stów zamor­do­wało pra­cow­ni­ków redak­cji saty­rycz­nego tygo­dnika Char­lie Hebdo.

Lekarskie credo

Dyle­mat o ty co jest waż­niej­sze — dekla­ra­cja wiary czy przy­sięgą Hipo­kra­tesa. Wolał­byś, żeby twój lekarz kie­ro­wał się którą z tych wartości?