Kategoria: Wisdom

Traumatyczne dzieciństwo kształtuje charakter

Śmieszne wydaje się poj­mo­wa­nie świata będąc dziec­kiem z per­spek­tywy czasu. Nie mogłem jeść sło­dy­czy na obiad, kana­pek z Vegetą w ogóle, ani odda­lać się poza zasięg widocz­no­ści z okna. Za to musia­łem kłaść się spać przed 9 i odra­biać lek­cje pod…

Piątek trzynastego

Dziś jest szcze­gól­nie pechowy dzień i wcale nie cho­dzi o zaprzy­się­że­nie Beaty Szy­dło na pre­miera. Dzień, w któ­rym komi­nia­rze gra­sują po uli­cach, czarne koty grają o nasze dusze w kości, a lustra wydają się być bar­dziej kru­che niż zazwy­czaj. I zło­wro­gie. Dzień,…

Jak loteria paragonowa uratuje kraj

Jed­nak tele­wi­zja się cza­sem do cze­goś przy­daje. Dzięki niej wiem o czymś takim jak lote­ria para­go­nowa, która ma ura­to­wać legalne biz­nesy w naszym kraju przed czarną strefą. To nie jest żart. To zna­czy jest, tylko nie­stety taki przypadkowy.

Jak rozmawiać z pomocą techniczną?

Kie­dyś myśla­łem, że ist­nieją tylko dwa typy ludzi — ci któ­rzy dzwo­nią na pomoc tech­niczną, oraz ci któ­rzy śmieją się z pierw­szych. Póź­niej sam zaczą­łem pra­co­wać jako pomoc tech­niczna i teraz wiem, że ludzie dzielą się na takich, co umieją…

Czy poświęcisz nogę w zamian za smoka?

Oglą­da­łem kie­dyś bajeczkę „Jak wytre­so­wać smoka”. Główny boha­ter zaprzy­jaź­nia się ze smo­kiem, który jest przed­sta­wi­cie­lem znie­na­wi­dzo­nego przez wikin­gów gatunku. W ramach przy­gód ratuje swoją wyspę przed ogrom­nych smo­kiem i przy­czy­nia się do oswo­je­nia gatunku, jed­nak nie bez obra­żeń — traci…

Łacina na każdą okazję

Na sycy­lij­skiej plaży wraz z miej­sco­wymi pod­da­wa­łem się bez­tro­skiemu leni­stwu. Alle­sio czy inny Fer­nando pro­wa­dzą zupeł­nie inne życie niż sta­ty­styczny polak w ich wieku - dość sporo czasu poświę­cają na relaks. Roz­wa­żali ide­alny cykl pla­żo­wa­nie — opa­la­nie, kąpiel, bro­war, jedze­nie i…

Gdy spełniają się marzenia

Nie­które marze­nia są ogromne, ich reali­za­cja może zająć całe życie, a cel jest wznio­sły. Innym razem będzie to drob­nostka nie­zro­zu­miała dla nikogo innego, czę­sto rów­nież dla nas samych. Wystar­czy drobny impuls, zasły­szane opo­wieść, prze­czy­tane zda­nie i po nas. W odmętach…

Imigranci to nie mój problem

Od mie­sięcy głów­nym tema­tem poru­sza­nym w każ­dych oko­licz­no­ściach, jest sprawa imi­gran­tów. A ja nie czuję się na siłach oraz wystar­cza­jąco kom­pe­tentny, aby o tym rozmawiać.

Priorytety

Wszystko ma swoje prio­ry­tety, czę­sto odwró­cone. Nie­stety. Hie­rar­chia war­to­ści na opak, przy­jem­no­ści ponad obowiązki.

6 rzeczy, które chciałbym wiedzieć idąc do szkoły

Jutro pierw­szy dzień szkoły, więc pozwolę sobie na sen­ty­men­talną podróż w prze­szłość, w któ­rej to wypunk­tuję co warto było wie­dzieć pod­czas uczęsz­cza­nia do tej rado­snej placówki.

Dlaczego katolikom trudniej jest być dobrymi ludźmi?

Dziś dosta­łem świetną oka­zję, aby poru­szyć temat, o któ­rym już kie­dyś pró­bo­wa­łem coś napi­sać — czyli dla­czego powo­ły­wa­nie się na Jezu­ska zamiast świad­czyć o dobrym sercu osoby, zapala u mnie lamkę ostrzegawczą.

Oszukaj swój mózg. Czerp z tego korzyści.

Mózg to fascy­nu­jący organ. Nie dość, że sam wymy­ślił swoją nazwę, to jesz­cze jeste­śmy go w sta­nie oszu­kać, a następ­nie to zaak­cep­to­wać. Zresztą każdy robi to dość czę­sto, tylko głów­nie po to, aby móc odpu­ścić wysi­łek. Brainception.

Bądźmy dziwni razem

Będąc w gim­na­zjum czło­wie­kowi różne głu­poty przy­cho­dzą. Okres dużej ilo­ści wol­nego czasu i małej ilo­ści roz­sądku, wstrzą­śnięty roz­po­czy­na­jącą się burzą hor­mo­nalną, może skut­ko­wać naj­dziw­niej­szymi pomy­słami. Tak też było w moim przypadku.

Jedyny sposób na kreatywność

Więk­szość sztuki nowo­cze­snej, czy genial­nych pomy­słów można skwi­to­wać zda­niem „Gdy­bym sam to wymy­ślił, też bym to mógł to zro­bić”. No wła­śnie, naj­pierw trzeba wpaść na dobry pomysł. Tylko w jaki spo­sób można to zrobić?