Kategoria: Wisdom

Ja stawiam!

Wyda­wać by się mogło, że każdy ucie­szyłby sły­sząc te dwa słowa. Para­dok­sal­nie spra­wiają one popłoch i wywo­łują trwogę w ser­cach, więk­szą niż u przed­szko­la­ków bycie u mamy.

Data ważności marzeń

A gdyby tak móc wszyst­kie nasze plany i marze­nia trzy­mać na półce i każde z nich miało by infor­ma­cję „speł­nić do”, ina­czej się prze­ter­mi­nują. Jak wpły­nę­łoby to na nasze życie?

Jak błędy, to tylko własne

Ucz się na błę­dach innych — to bar­dzo ładny fra­zes, jed­nak nie znaj­duje zasto­so­wa­nia w praw­dzi­wym życiu.

Dokąd zmierza ludzkość?

Lega­li­za­cja mał­żeństw homo­sek­su­al­nych w US&A zwia­stuje koniec świata w for­mie w jakiej go znamy. Udało mi się opra­co­wać kilka poten­cjal­nych sce­na­riu­szy przy­szło­ści, na pod­sta­wie rze­tel­nych badań naukowych.

Maria Curie była Francuzką

Koper­nik w dal­szym ciągu pozo­staje męż­czy­zną. I Pola­kiem. W tym przy­padku nic się nie zmieniło.

Nie obrażaj sam siebie

–Na mnie już czas — powie­dział miaż­dżąc nie­do­pa­łek obca­sem — będę skur­wiał. –No to skur­wiaj — odpar­łem bez zasta­no­wie­nia. Dopiero po chwili zorien­to­wa­łem się, co powiedziałem.

10 tekstów, które usłyszy każdy ateista

Nudne i wtórne kaza­nia co nie­dzielę to pestka. Jako ate­ista od lat muszę wysłu­chi­wać i czę­sto odpo­wia­dać na te same zarzuty. Nie tylko w niedzielę.

Epopeja codzienności

Czło­wiek porzu­cił życie w dżun­gli, aby prze­nieść się do miej­skiej dżun­gli, tym samym zmie­nia­jąc rodzaj nie­bez­pie­czeństw jakie na nasz czy­hają. Więk­szość z nich będzie pusto­szyć wyłącz­nie naszą psychikę.

Wódkę, czy wędkę?

Tak jak w tej chiń­skiej bajce. Dasz bie­da­kowi rybę, to zje i będzie głodny. Dasz bie­da­kowi wódkę, wędkę, to sam zacznie łowić ryby. Albo

Życie w tramwaju

Na pierw­szy rzut oka wydał się podej­rzany, choć dopiero póź­niej zwró­ci­łem uwagę na jego towa­rzyszkę podróży. Wsia­dali na tym samym przy­stanku, a po wyj­ściu roz­cho­dzili się bez słowa. Ale co się działo pod­czas jazdy, to jest ważne. Wpa­trzeni w siebie,…

Niewiedza, a ignorancja.

Inter­net może wyzwa­lać w ludziach naj­gor­sze zacho­wa­nia. Nie cho­dzi tu już nawet o ano­ni­mo­wość, bo od cza­sów naszej klasy wiemy, że czę­sto pod­pi­sują się pod takimi wypo­wie­dziami nazwi­skiem. Cho­ciażby słynne „No cóż, kto nigdy nie wyko­rzy­stał nie­trzeź­wej niech rzuci pierwszy…

Sam na sam z szaleństwem

Zawsze ota­czają nas dziwni ludzie. Tylko my jeste­śmy ostat­nią ostoją nor­mal­no­ści w tym zwa­rio­wa­nym świecie.

Nie mam zdania

Te słowa prze­cho­dzą przez gar­dło trud­niej niż „nie znam angiel­skiego”, „jestem uza­leż­niony”, „pocho­dzę ze wsi”, czy „nie staje mi”. Niestety.

Co lub kto za tym wszystkim stoi?

Jedna z bar­dziej kon­tro­wer­syj­nych teo­rii spi­sko­wych, jaką można sobie wyobra­zić. O wiele gor­sza niż UFO, rep­ti­lia­nie i illu­mi­nati razem wzięci.