Kategoria: Wisdom

Prawdziwy mężczyzna

Życie już to zwe­ry­fi­ko­wało, inter­net jesz­cze nie. Zatem, żeby unik­nąć zbęd­nych roz­cza­ro­wań, muszę się wam do cze­goś przyznać.

Klęska urodzaju

Wycho­dze­nie poza strefę kom­fortu jest nie­przy­jemne, nie­za­leż­nie czy jeste­śmy zwią­zani restryk­cyj­nymi ogra­ni­cze­niami, czy mamy do dys­po­zy­cji zbyt dużo moż­li­wo­ści. Teraz mamy o wiele wię­cej niż kie­dy­kol­wiek mogli­śmy. Porzą­dek świata Kie­dyś to wszystko było wia­dome. Nie­za­leż­nie od pozy­cji spo­łecz­nej nasza przyszłość…

Nieważne jak zaczynasz, ważne…

Dziś week­en­dowa prze­rwa od pisa­nia rela­cji z podróży. Tak mnie aku­rat naszło, żeby napi­sać parę słów o rów­nie waż­nej, co igno­ro­wa­nej kwestii.

Lekarskie credo

Dyle­mat o ty co jest waż­niej­sze — dekla­ra­cja wiary czy przy­sięgą Hipo­kra­tesa. Wolał­byś, żeby twój lekarz kie­ro­wał się którą z tych wartości?

Przecież ty jesteś na to za stary!

Czy zda­rzyło wam się kie­dyś usły­szeć „jesteś na to za stary” i przez to zre­zy­gno­wać ze swo­ich pla­nów? Jeśli tak, to ten tekst jest dedy­ko­wany dla Ciebie.

Stara indiańska legenda

Naj­więk­sze mądro­ści doty­czące życia prze­my­cane są w codzien­nych powie­dzon­kach, przy­sło­wiach i histo­riach. Prze­ka­zy­wane z poko­le­nia na poko­le­nie, stwo­rzone przez ano­ni­mo­wych obser­wa­to­rów prozy życia i nie­stety czę­sto niedoceniane.

IEM Katowice 2014

W tym roku kolejna odsłona tur­nieju IEM Kato­wice, od 14 do 16 marca będą współ­za­wod­ni­czyć naj­lep­sze zespoły świa­to­wej sceny esportu w takich kate­go­riach jak League of Legends i Star­craft II.

Awantura o jajka.

Które z nich naj­bar­dziej opłaca się kupo­wać? [UWAGA! zawiera wzory matematyczne!]