Kuchnia eksperymentalna

Gdzieś obok nas ist­nieje inny świat. Obcy, odle­gły, choć znaj­duje się tuż za rogiem.

sniadanie mistrzow

Pol­ska wieś

Pol­ska wieś. Zanim przy­je­cha­łem na stu­dia, nie zasta­na­wia­łem się w ogóle nad tą kwe­stią. Żyłem sobie w ochron­nej bańce aglo­me­ra­cji, a poję­cie braku bie­żą­cej wody lub prądu koja­rzyło mi się z awa­riami. Na pewno nie z codzien­no­ścią, no chyba że przed­wo­jenną. Jak to moż­liwe, że czło­wiek wylą­do­wał na księ­życu w 1969, a w Pol­sce po 2000 ist­nieją miej­sca bez prądu?

Tak bar­dzo się myliłem.

Cze­ka­jąc na sobotę

Na początku zoba­czy­łem doku­ment Cze­ka­jąc na Sobotę. Musia­łem oglą­dać z prze­rwami, było zbyt mocne. Obraz pozba­wio­nej per­spek­tyw i moż­li­wo­ści mło­dzieży pol­skiej wsi, któ­rej życie kręci się wokół coty­go­dnio­wej dys­ko­teki w remi­zie. Dla­czego cze­kają aku­rat na sobotę, a nie na pią­tek, z któ­rym koja­rzą mi się naj­więk­sze imprezy? W pią­tek prze­strze­gają postu, żeby w sobotę móc ude­rzyć w melanż. Jeżeli ktoś chciałby zapo­znać się z tema­tem to pro­po­nuję od tego zacząć, ale nie o tym mia­łem mówić.

Chło­paki do wzięcia

Nie lubią słowa sin­giel, uwa­żają je za zbyt wyszu­kane jak na ich miarę. Wolą swoj­skie kawa­ler. Kawa­le­ro­wie do wzię­cia. Z poroz­rzu­ca­nych po wsiach i małych mia­stecz­kach tysięcy samot­nych, to oni chcąc wyrwać się z klesz­czy dokucz­li­wej samot­no­ści, opo­wia­dają o swych pra­gnie­niach, w któ­rych kró­lują one.

Tak brzmi wej­ściówka tego pro­gramu, a raczej serialu para­do­ku­men­tal­nego. Spre­pa­ro­wa­łem dla was frag­menty z odcinka 43, aby­ście mogli zoba­czyć jak wygląda kuch­nia eks­pe­ry­men­talna, oraz śnia­da­nie mistrzów na pol­skie wsi. Zapra­szam na kil­ku­mi­nu­towy seans:

Miesz­ka­łem kilka lat w aka­de­miku. Sły­sza­łem o takich wyna­laz­kach jak parówki w czaj­niku, grzanki na żelazku, ale szli­fierki nikt nie ruszał. W porów­na­niu z tym moje eks­pe­ry­menty kuchenne są nic nie warte.

Znaj­dzie się jakiś śmia­łek, który swoją histo­rią prze­bije to co się tam działo?

Bądź na bieżąco z wpisami na moim blogu! Polub na Facebooku, napisz na Twitterze, zobacz na Instagramie i przeglądaj na RSS.