Starożytne miasto Majów [Honduras, Copan]

Dziś nie będę dużo pisał. Po pro­stu pokażę wam zdję­cia, które zro­bi­łem odwie­dza­jąc ruiny sta­ro­żyt­nego mia­sta Majów — Copan.

Sta­ro­żytne cywi­li­za­cje mają w sobie coś magicz­nego. Nie­za­leż­nie czy cho­dziło o dorze­cze Tygrysa i Eufratu, oko­lice Nilu, czy Gre­cję zawsze słu­cha­łem o nich z otwar­tymi ustami. Tyle tysięcy lat temu ludzie byli w sta­nie korzy­sta­jąc jedy­nie z naj­prost­szych narzę­dzi i pod­staw wie­dzy stwo­rzyć zaawan­so­waną cywi­li­za­cję. A przede wszyst­kim two­rzyli nie­sa­mo­witą budowle, czego przy­kła­dem może być Pan­teon, pira­midy, Kolo­seum czy Stonhenge.

O czymś takim jak cywi­li­za­cja Majów nawet się nie sły­szało w szkole, ale to wcale nie zna­czy, że nie byli inte­re­su­jący. Po pro­stu mieli pecha zna­leźć się w innej dłu­go­ści geo­gra­ficz­nej niż Europa. Ale tutaj też mieli się cał­kiem nie­źle, w okre­sie świet­no­ści Copan liczyło nawet 200 tys. miesz­kań­ców. Potem wycięli za dużo drzew, zro­biło się zbyt gorąco, żeby wyro­bili z uprawą wystar­cza­ją­cej ilo­ści jedze­nia i cywi­li­za­cja upadła.

Ale co zbu­do­wali to ich. A teraz i rów­nież nasze.

Ponad­cza­sowy żart o Two­jej starej.

Byłem pewien, że jak ułożę wzór z cegieł, to otwo­rzy się tajne przej­ście. Nie dało się ich ruszyć.

Frag­ment kom­pleksu. Więk­szość zdjęć to zbli­że­nia szcze­gó­łów, bo takie są naj­lep­sze, ale pokaże wam też to.

Ławeczka

Bar­dzo popu­lar­nym moty­wem są małpy i papugi.

I wszel­kiego rodzaju obe­li­ski. Takie wyso­kie, wąskie, kwa­dra­towe w prze­kroju budowle, bogato rzeźbione.

Cał­kiem sporo się ich zacho­wało. W ogóle cały kom­pleks jest duży i zacho­wany lepiej niż K. Ibisz.

I papugi tutaj były! Bar­dzo dużo, bo na tere­nie parku naro­do­wego posta­no­wiono odbu­do­wać ich populację.

Jesz­cze drugi profil.

Pra­wie dobre uję­cie, tylko ktoś mi wszedł w kadr.

Napra­wione.

Schodki.

Frag­ment pira­midy schodkowej.

Nie­stety nieczytelne.

Bądź na bieżąco z wpisami na moim blogu! Polub na Facebooku, napisz na Twitterze, zobacz na Instagramie i przeglądaj na RSS.