Posty z tagami: edukacja

6 rzeczy, które chciałbym wiedzieć idąc do szkoły

Jutro pierw­szy dzień szkoły, więc pozwolę sobie na sen­ty­men­talną podróż w prze­szłość, w któ­rej to wypunk­tuję co warto było wie­dzieć pod­czas uczęsz­cza­nia do tej rado­snej placówki.

Maria Curie była Francuzką

Koper­nik w dal­szym ciągu pozo­staje męż­czy­zną. I Pola­kiem. W tym przy­padku nic się nie zmieniło.

Życie w tramwaju

Na pierw­szy rzut oka wydał się podej­rzany, choć dopiero póź­niej zwró­ci­łem uwagę na jego towa­rzyszkę podróży. Wsia­dali na tym samym przy­stanku, a po wyj­ściu roz­cho­dzili się bez słowa. Ale co się działo pod­czas jazdy, to jest ważne. Wpa­trzeni w siebie,…

Dlaczego powrót do przyszłości się mylił?

Samo­su­szące się ubra­nia, samosz­nu­ru­jące się naja­cze, lewi­tu­jąca desko­rolka, czy cho­ciażby wehi­kuł czasu. Gdzie to wszystko i dla­czego jesz­cze tego nie mam?

Ortografia — a komu to potrzebne?

W moje ręce wpa­dła info­gra­fika doty­cząca błę­dów języ­ko­wych popeł­nia­nych przez inter­nau­tów, jej wyniki spe­cjal­nie mnie nie zdzi­wiły. Jest źle.