Posty z tagami: film

10 lekcji, które wyniosłem oglądając „W głowie się nie mieści”

Mając moż­li­wość wyboru pomię­dzy fil­mem ani­mo­wa­nym a stan­dar­do­wym, pra­wie zawsze wybiorę bajeczkę. W przy­padku oglą­da­nia nor­mal­nego filmu naj­czę­ściej albo sce­na­riusz jest zbyt płytki i naiwny, albo przed­sta­wiane wyda­rze­nia są tak absur­dalne, że film przy­pad­kowo staje się kome­dią. Nie to co bajki,…

Przypadkowa komedia

Wpis może zabie­rać spo­ilery kilku fil­mów, które są bez­na­dziejne. Albo zna­ko­mite, w zależ­no­ści od punktu widzenia.

Upadek na szczyt

Krótka roz­prawa o tym jak roz­wój tech­no­lo­gii wpły­nął na moż­li­wo­ści two­rze­nia kul­tury, jak wygląda main­stream i co z tego wynika.

Dlaczego powrót do przyszłości się mylił?

Samo­su­szące się ubra­nia, samosz­nu­ru­jące się naja­cze, lewi­tu­jąca desko­rolka, czy cho­ciażby wehi­kuł czasu. Gdzie to wszystko i dla­czego jesz­cze tego nie mam?

Sin City 2 — miasto grzechu nie warte

Nie cho­dzę czę­sto do kina, ale kiedy już idę, sta­ram się wybrać film, któ­rego oglą­da­nie sprawi mi przy­jem­ność. Nie­stety naj­czę­ściej spo­tyka mnie zawód.

Lego przygoda

Czy uży­cie kla­sycz­nych i legen­dar­nych kloc­ków lego w nowym fil­mie to dobry pomysł? Wyni­kiem mogło być albo wspa­niałe dzieło, albo kon­kretne gówno. Bajeczki Ani­ma­cje kom­pu­te­rowe są naj­bar­dziej wdzięczną formą kina. Pozwa­lają w dowolny spo­sób bawić się sce­na­riu­szem i o wiele…

Sekretne życie Waltera Mitty

Sekretne życie Wal­tera Mitty ogląd­ną­łem głów­nie z powodu pla­ka­tów. Są wyśmie­nite, więc posta­no­wi­łem zary­zy­ko­wać i nie poża­ło­wa­łem. Mamy pro­ste, mini­ma­li­styczne kom­po­zy­cje, intry­gu­jące, baśniowe i kom­plet­nie nie znaj­dują swo­jego odzwier­cie­dle­nia w fil­mie, ale genial­nie oddają jego klimat.