Posty z tagami: groby

Po co komu cmentarz?

Zaczę­li­śmy od pira­mid, mau­zo­leów i łodzi pogrze­bo­wych dla wybrań­ców, by dojść do ciem­nej mogiły dla każ­dego na miej­scu zwa­nym cmen­tarz. Tylko czy to kie­dy­kol­wiek miało sens?