Posty z tagami: happylife

Życie na niskim poziomie trudności

Bez reflek­sji, wyzwań, wysiłku, poświę­ce­nia, godzin cięż­kiej pracy, hek­to­li­trów potu, nie­prze­spa­nych nocy, walki z prze­ciw­no­ścia­mii losu, nie­pew­no­ści, nie­speł­nio­nych nadziei i innych atrak­cji. Brzmi zachęcająco?

List do siebie z przyszłości

„Cześć, a może dzień dobry? Nigdy nie pisa­łem sam do sie­bie i nie wiem jak zacząć. Dla­tego po pro­stu opi­szę jaki jestem, co jest dla mnie ważne, o czym marzę, jaki chce być…

Najlepsza długoterminowa inwestycja

Czasy są nie­spo­kojne, dobrze byłoby się zasta­no­wić nad jakimś zabez­pie­cze­niem wła­snej przy­szło­ści. No ale jaka inwe­sty­cja jest najlepsza?

Przecież ty jesteś na to za stary!

Czy zda­rzyło wam się kie­dyś usły­szeć „jesteś na to za stary” i przez to zre­zy­gno­wać ze swo­ich pla­nów? Jeśli tak, to ten tekst jest dedy­ko­wany dla Ciebie.

Stara indiańska legenda

Naj­więk­sze mądro­ści doty­czące życia prze­my­cane są w codzien­nych powie­dzon­kach, przy­sło­wiach i histo­riach. Prze­ka­zy­wane z poko­le­nia na poko­le­nie, stwo­rzone przez ano­ni­mo­wych obser­wa­to­rów prozy życia i nie­stety czę­sto niedoceniane.

Poczuj klimat!

Każdą rzecz można roz­wa­żyć pod wzglę­dem bilansu plu­sów i minu­sów, a gdyby tak tylko sku­pić się na pozy­tyw­nych cechach, igno­ru­jąc negatywne?

Couchsurfing czyli Kanapowi surferzy

Uwiel­biam język pol­ski, jego zawi­ło­ści i mean­dry, jed­nak cza­sem zda­rza się sytu­acja, gdy tłu­ma­czymy obcy zwrot i brzmi on zaska­ku­jąco śmiesz­nie, Tak wygląda sprawa z couchsurfingiem.

Prolog

Bo każda histo­ria ma swój początek.