Posty z tagami: instagram

Powrót do rzeczywistości

Słowa to potężne narzę­dzie, które ma klu­czowy wpływ na nasze życie. W zależ­no­ści od ładunku emo­cjo­nal­nego i kon­struk­cji zdań można za ich pomocą zyskać czy­jąś przy­chyl­ność, znisz­czyć pew­ność sie­bie innych, dopro­wa­dzić kogoś do łez, wykpić się od man­datu, wytar­go­wać parę złotych…

Zimowe wyzwanie fotograficzne

Jed­nym z głów­nych powo­dów zało­że­nia bloga było pod­szko­le­nie umie­jęt­no­ści foto­gra­ficz­nych. A raczej ich odkry­cie. Czas zamie­nić plany w czyny.

Instagram jest świetny!

Genialna apli­ka­cja, z któ­rej korzy­sta zde­cy­do­wa­nie za mało osób. O co tu cho­dzi i dla­czego mogłoby mi się to spodo­bać? Zdję­ciowy pamięt­nik sza­lo­nej nasto­latki można by pomy­śleć. Sytu­acja tak wyglą­dała w prze­szło­ści. Wraz z roz­wo­jem social mediów, jak i łatwiejszym…