Posty z tagami: kino

Co najgorszego może Cię spotkać w kinie?

Byłem ostat­nio na nowym fil­mie Taran­tina — Nie­na­wistna ósemka i spo­tkało mnie coś strasz­nego. Nie był to słaby film — to już po reży­se­rze wia­domo, ale w kinie czyha na nas mnó­stwo innych nie­bez­pie­czeństw. A co jedno, to gorsze.

Przypadkowa komedia

Wpis może zabie­rać spo­ilery kilku fil­mów, które są bez­na­dziejne. Albo zna­ko­mite, w zależ­no­ści od punktu widzenia.

Sin City 2 — miasto grzechu nie warte

Nie cho­dzę czę­sto do kina, ale kiedy już idę, sta­ram się wybrać film, któ­rego oglą­da­nie sprawi mi przy­jem­ność. Nie­stety naj­czę­ściej spo­tyka mnie zawód.

Lego przygoda

Czy uży­cie kla­sycz­nych i legen­dar­nych kloc­ków lego w nowym fil­mie to dobry pomysł? Wyni­kiem mogło być albo wspa­niałe dzieło, albo kon­kretne gówno. Bajeczki Ani­ma­cje kom­pu­te­rowe są naj­bar­dziej wdzięczną formą kina. Pozwa­lają w dowolny spo­sób bawić się sce­na­riu­szem i o wiele…