Posty z tagami: koszty

Koszty półrocznej podróży po Ameryce Środkowej

Dziś o tym co wszy­scy lubią naj­bar­dziej. Ile co kosz­tuje, ile się wydaje, ile kto ma pie­nię­dzy, na pod­sta­wie wła­snego doświad­cze­nia w pół­rocz­nej podróży i bar­dzo skru­pu­lat­nych nota­tek doty­czą­cych mojego budżetu pod­czas samot­nej podróży.

Miesięczna podróż po Włoszech — koszty

Pod­su­mo­wa­nie mojej podróży — ile mnie to kosz­to­wało, jak roz­ło­żyły się koszty i dla­czego. Zain­te­re­so­wa­nych prze­bie­giem podróży to zapra­szam do postów: Mie­sięczna podróż po Wło­szech część pierw­sza » Mie­sięczna podróż po Wło­szech część druga » Nie mia­łem poję­cia jakie koszty poniosę…