Posty z tagami: książka

Żebym mógł to opisać w książce

Prze­ży­łem różne zmiany w życiu. Od takich bar­dziej bła­hych jak zmiana stref cza­so­wych, mile­nium, fry­zury, stanu konta czy ulu­bio­nych płat­ków, do poważ­niej­szych jak zmiana miej­sca zamiesz­ka­nia, poziomu wykształ­ce­nia, miło­ści czy ulu­bio­nej książki. Jest jed­nak jedno posta­no­wie­nie, przy któ­rym trwam niezmiennie…

Jedyny sposób na kreatywność

Więk­szość sztuki nowo­cze­snej, czy genial­nych pomy­słów można skwi­to­wać zda­niem „Gdy­bym sam to wymy­ślił, też bym to mógł to zro­bić”. No wła­śnie, naj­pierw trzeba wpaść na dobry pomysł. Tylko w jaki spo­sób można to zrobić?

Życie w tramwaju

Na pierw­szy rzut oka wydał się podej­rzany, choć dopiero póź­niej zwró­ci­łem uwagę na jego towa­rzyszkę podróży. Wsia­dali na tym samym przy­stanku, a po wyj­ściu roz­cho­dzili się bez słowa. Ale co się działo pod­czas jazdy, to jest ważne. Wpa­trzeni w siebie,…