Posty z tagami: legenda

Ze zrozumieniem, bądz bez

Co ma ze sobą wspól­nego misja na marsa, gen­der, tatu­aże nasą­czone LSD, wąż ludo­jad i ustawa o zapo­bie­ga­niu prze­mocy domo­wej (a także wiele innych)?

Stara indiańska legenda

Naj­więk­sze mądro­ści doty­czące życia prze­my­cane są w codzien­nych powie­dzon­kach, przy­sło­wiach i histo­riach. Prze­ka­zy­wane z poko­le­nia na poko­le­nie, stwo­rzone przez ano­ni­mo­wych obser­wa­to­rów prozy życia i nie­stety czę­sto niedoceniane.