Posty z tagami: mieszkanie

5 rad jak utrzymać porządek w mieszkaniu

Pod­czas odwie­dzin różni zna­jomi, któ­rzy mieli oka­zję widzieć mój pokój w aka­de­miku, dzi­wili się porząd­kiem. Prze­cież w twoim pokoju było, eeee śred­nio — mawiali. Coś w tym jest, nawet mate­riał na inte­re­su­jący tekst.