Posty z tagami: nauka

Moje pierwsze 7 prac — #myfirst7jobs

Kolejny kil­ku­dniowy szał w inter­ne­cie i po raz kolejny jestem na niego spóź­niony. No, ale napi­szę, w końcu sam temat jest bar­dzo inte­re­su­jący. Otóż cho­dzi o to, że pod hasz­ta­giem #myfirst7jobs można zoba­czyć jakich to pierw­szych zajęć za pie­nią­dze imali…

Szkoła języka hiszpańskiego [Gwatemala, Antigua]

Nauka języka obcego jest jak nauka gry w tenisa sto­ło­wego. Naj­pierw uczy­łem się sam z ksią­żek i duolingo, ale to tak jakby poczy­tać instruk­cje do ping ponga i pooglą­dać filmy instruk­ta­żowe. Wiesz jak trzy­mać paletkę i może ci się udać…

6 rzeczy, które chciałbym wiedzieć idąc do szkoły

Jutro pierw­szy dzień szkoły, więc pozwolę sobie na sen­ty­men­talną podróż w prze­szłość, w któ­rej to wypunk­tuję co warto było wie­dzieć pod­czas uczęsz­cza­nia do tej rado­snej placówki.

Maria Curie była Francuzką

Koper­nik w dal­szym ciągu pozo­staje męż­czy­zną. I Pola­kiem. W tym przy­padku nic się nie zmieniło.

Co lub kto za tym wszystkim stoi?

Jedna z bar­dziej kon­tro­wer­syj­nych teo­rii spi­sko­wych, jaką można sobie wyobra­zić. O wiele gor­sza niż UFO, rep­ti­lia­nie i illu­mi­nati razem wzięci.