Posty z tagami: rapsy

Nie pytać o zgodę

To były wyjąt­kowo leniwe waka­cje. Pogoda była odpo­wied­nia jedy­nie do bicia rekor­dów gene­ra­cji ener­gii ogni­wami foto­gal­wa­nicz­nymi, a nasze zaję­cia ogra­ni­czały się do psy­chicz­nego przy­go­to­wa­nia do stu­dio­wa­nia. Nafa­sze­ro­wa­nie stre­sem po matu­rach minęło już dawno, a mimo to trwo­ni­li­śmy czas uspra­wie­dli­wia­jąc się…

Mc Silk

Gładki jak jedwab, celny jak kusza Wil­helm Tella, szybki jak Porsche Car­rera. Nie­długo na krążku, taką mam nadzieję przynajmniej.

Pezet — Radio Pezet

Posta­no­wi­łem dać szanse temu Panu. W końcu podobno każdy zasłu­guje na szansę. 

Odyseja Haelucenu

„Przy­po­wieść o zagu­bie­niu w cza­so­prze­strzeni jak mały Hob­bit wyru­szyła dziś w swą wielką podróż. Odnaj­duj­cie ją w cza­so­prze­strzeni i poda­waj­cie sobie dalej z dobrą energią.