Posty z tagami: religia

Dlaczego katolikom trudniej jest być dobrymi ludźmi?

Dziś dosta­łem świetną oka­zję, aby poru­szyć temat, o któ­rym już kie­dyś pró­bo­wa­łem coś napi­sać — czyli dla­czego powo­ły­wa­nie się na Jezu­ska zamiast świad­czyć o dobrym sercu osoby, zapala u mnie lamkę ostrzegawczą.

10 tekstów, które usłyszy każdy ateista

Nudne i wtórne kaza­nia co nie­dzielę to pestka. Jako ate­ista od lat muszę wysłu­chi­wać i czę­sto odpo­wia­dać na te same zarzuty. Nie tylko w niedzielę.

Parę słów o Charlie Hebdo

We Fran­cji dwóch eks­tre­mi­stów zamor­do­wało pra­cow­ni­ków redak­cji saty­rycz­nego tygo­dnika Char­lie Hebdo.

Moda na egzorcyzmy

Nasze pań­stwo bie­rze się poważ­nie za obronę wewnętrzną przed wro­giem. Ja wyprze­dzi­łem epokę, będąc na spo­tka­niu z egzor­cy­stą parę lat temu. Dia­beł chce nas znisz­czyć Dnia 10 kwiet­nia na Kra­kow­skim przed­mie­ściu zostały odpra­wione egzor­cy­zmy KLIK. W końcu ze złymi duchami nie…