Posty z tagami: rodzina

Jak rozwiązywać cudze problemy?

–Jeżeli ktoś zna powód dla któ­rego to mał­żeń­stwo nie może być zawarte niech powie teraz albo zamilk­nie na wieki. –Ja — głos roz­niósł się po kościele, niczym Ruskie po mapie. Wszyst­kie pary oczu zwró­ciły się w stronę nie­po­zor­nego młodzieńca. —…

My, dzieci z patologicznych rodzin

W Pol­sce ponad 15% dzieci pocho­dzi z roz­bi­tych rodzin. Cho­dząc do szkoły zda­wało mi się, że odse­tek ten jest o wiele więk­szy. Nie zna­czy to jed­nak, że są one pato­lo­giczne, bo to zja­wi­sko ma korze­nie o wiele głębiej.

Przyjaciele » Rodzina

Podwójne uży­cie znaku nie­rów­no­ści jest pra­wi­dło­wym sym­bo­lem mate­ma­tycz­nym, zazwy­czaj uży­wam go w kon­tek­ście koty » psy, ale tym razem poru­szę bar­dziej deli­katny temat.

Jak przetrwać święta

Przed nami święta. Wciąż mamy listo­pad, śniegu za oknem brak, jed­nak cze­ko­la­dowe miko­łaje nie stoją na darmo w super­mar­ke­tach, a na ekra­nach tele­wi­zo­rów nie­długo zaczną sunąć cię­ża­rówki pełne Coca-Coli. Opo­wiemy sobie dziś jak prze­trwać ten ciężki czas.