Posty z tagami: rozmowa

Jak rozmawiać z pomocą techniczną?

Kie­dyś myśla­łem, że ist­nieją tylko dwa typy ludzi — ci któ­rzy dzwo­nią na pomoc tech­niczną, oraz ci któ­rzy śmieją się z pierw­szych. Póź­niej sam zaczą­łem pra­co­wać jako pomoc tech­niczna i teraz wiem, że ludzie dzielą się na takich, co umieją…

Nieznani znajomi

Każdy ma takich ludzi. Wiemy o nich wystar­cza­jąco, by byli naszymi zna­jo­mymi, ale o wiele za mało przez co są nie­znani. Nie utrzy­mu­jemy kon­taktu, bo niby o czym mie­li­by­śmy rozmawiać?