Posty z tagami: rozwój

Życie na niskim poziomie trudności

Bez reflek­sji, wyzwań, wysiłku, poświę­ce­nia, godzin cięż­kiej pracy, hek­to­li­trów potu, nie­prze­spa­nych nocy, walki z prze­ciw­no­ścia­mii losu, nie­pew­no­ści, nie­speł­nio­nych nadziei i innych atrak­cji. Brzmi zachęcająco?

List do siebie z przyszłości

„Cześć, a może dzień dobry? Nigdy nie pisa­łem sam do sie­bie i nie wiem jak zacząć. Dla­tego po pro­stu opi­szę jaki jestem, co jest dla mnie ważne, o czym marzę, jaki chce być…

Najlepsza długoterminowa inwestycja

Czasy są nie­spo­kojne, dobrze byłoby się zasta­no­wić nad jakimś zabez­pie­cze­niem wła­snej przy­szło­ści. No ale jaka inwe­sty­cja jest najlepsza?