Posty z tagami: słowa

Szefie, Mistrzu, Kierowniku

Uży­wa­nie powyż­szych zwro­tów jest akcep­to­walne tylko w dwóch sytu­acjach — służ­bo­wych, bądź gdy chcemy wyże­brać parę złoty pod sklepem.

Brzydkie słowa

Sa takie słowa, któ­rych wypo­wia­da­nie skut­kuje gęsią skórką, bruzdą doty­kową, koła­ta­niem serca, skur­czem żołądka i mar­sko­ścią wątroby. Z powo­dów zdro­wot­nych sta­ram się ich uni­kać. Temat inspi­ro­wany sta­rym pomy­słem Kasi Gan­dor. No to lecimy, słowa któ­rych nie lubię, bo źle brzmią: Kon­ku­bina Jed­nak nie…

Nie obrażaj sam siebie

–Na mnie już czas — powie­dział miaż­dżąc nie­do­pa­łek obca­sem — będę skur­wiał. –No to skur­wiaj — odpar­łem bez zasta­no­wie­nia. Dopiero po chwili zorien­to­wa­łem się, co powiedziałem.