Posty z tagami: streetart

Parę słów o KOLUMBII

Cią­gle żyję. A od pra­wie dwóch tygo­dni jestem w Kolum­bii, która jest naj­bar­dziej zło­żo­nym i róż­no­rod­nym kra­jem jaki dotych­czas widziałem.

Murale w Budapeszcie

Sztuka uliczna jest jedną z moich ulu­bio­nych odmian. Skoro nie­długo przyj­dzie mi opu­ścić to piękne mia­sto, posta­no­wi­łem uwiecz­nić naj­lep­sze murale.

Florencja — Streetart

Jak prze­my­cić stre­etart do mia­sta, które samo w sobie jest dzie­łem sztuki, żeby go nie spro­fa­no­wać? Bar­dzo łatwo, wystar­czy użyć wyobraźni.