Posty z tagami: święta

NAJWIĘKSZA WIGILIA W ŻYCIU (Phnom Penh, Kambodża)

W tym roku święta były dla mnie wyjąt­kowe jak nigdy. Jed­no­cze­śnie nie były wyjąt­kowe ani tro­chę, jak zwy­kle. Podró­żuję już od mie­siąca po Azji i jesz­cze tro­chę przede mną. Natu­ralną kon­se­kwen­cją tego wyjazdu jest fakt, że spę­dzę święta poza domem.…

Sylwester obowiązkowy

Syl­we­ster to impreza rów­nie obli­ga­to­ryjna, jak reli­gia w szkole, jak śmierć, jak podatki, jak amen w pacie­rzu. W końcu po tak cięż­kim roku, należy nam się odpoczynek.

Jak przetrwać święta

Przed nami święta. Wciąż mamy listo­pad, śniegu za oknem brak, jed­nak cze­ko­la­dowe miko­łaje nie stoją na darmo w super­mar­ke­tach, a na ekra­nach tele­wi­zo­rów nie­długo zaczną sunąć cię­ża­rówki pełne Coca-Coli. Opo­wiemy sobie dziś jak prze­trwać ten ciężki czas.

Po co komu cmentarz?

Zaczę­li­śmy od pira­mid, mau­zo­leów i łodzi pogrze­bo­wych dla wybrań­ców, by dojść do ciem­nej mogiły dla każ­dego na miej­scu zwa­nym cmen­tarz. Tylko czy to kie­dy­kol­wiek miało sens?