Posty z tagami: wyzwanie

Czytelnictwo a sprawa polska

Pol­ska to dziwny kraj. Jed­no­cze­śnie 63% osób w poprzed­nim roku nie prze­czy­tało ani jed­nej książki, a jest w sta­nie zebrać 30 tys. pod­pi­sów w ciągu jed­nego dnia, aby wstrzy­mać sprze­daż książki dla dzieci.

Życie w tramwaju

Na pierw­szy rzut oka wydał się podej­rzany, choć dopiero póź­niej zwró­ci­łem uwagę na jego towa­rzyszkę podróży. Wsia­dali na tym samym przy­stanku, a po wyj­ściu roz­cho­dzili się bez słowa. Ale co się działo pod­czas jazdy, to jest ważne. Wpa­trzeni w siebie,…

Zimowe wyzwanie fotograficzne — zdjęcia

Dziś ostatni dzień, oczy­wi­ście robię wszystko na ostat­nią chwilę. Zbiór faj­nych zdjęć, jakie udało mi się zro­bić w trak­cie wyzwa­nia fotograficznego.

Zimowe wyzwanie fotograficzne

Jed­nym z głów­nych powo­dów zało­że­nia bloga było pod­szko­le­nie umie­jęt­no­ści foto­gra­ficz­nych. A raczej ich odkry­cie. Czas zamie­nić plany w czyny.