Posty z tagami: zestawienie

10 rzeczy które sprawiają, że czuję się staro

Nie cho­dzi mi o to, że jestem stary, choć prze­kro­czy­łem już ćwiartkę i nie pamię­tam kiedy ostat­nio pro­sili mnie o dowód w skle­pie. Bycie starym/młodym jest tylko i wyłącz­nie naszym subiek­tyw­nym odczu­ciem, więc w znacz­nej mie­rze wyborem.

Disco Polo tatuażu

Pomimo, że pierw­sze zna­le­zi­ska tatu­aży są dato­wane na 6000 B.C. to w sku­tek róż­nych zaszło­ści histo­rycz­nych i oby­cza­jo­wych, wiele ludzi ma do nich nega­tywne nastawienie.