Kategoria: Book

Kroniki Diuny — Frank Herbert

Recen­zje są zazwy­czaj nudne, ale nie mogłem odmó­wić sobie całego wpisu na temat Diuny. Sta­ram się nie pisać o książ­kach, ani nie robić recen­zji, więc wiedz, że coś się dzieje.

Czytelnictwo a sprawa polska

Pol­ska to dziwny kraj. Jed­no­cze­śnie 63% osób w poprzed­nim roku nie prze­czy­tało ani jed­nej książki, a jest w sta­nie zebrać 30 tys. pod­pi­sów w ciągu jed­nego dnia, aby wstrzy­mać sprze­daż książki dla dzieci.

Gnioty literatury światowej

Ulu­bio­nym zaję­ciem ludzi w inter­ne­cie, prócz oglą­da­nia kotów i cyc­ków, jest śmiesz­ko­wa­nie. Aktu­al­nie wielki wszy­scy mają wielki ubaw z powodu recen­zji ksią­żek z kate­go­rii kla­syka lite­ra­tury. Recen­zje, w któ­rych ludzie raczą nie darzyć nabożną czcią kla­sy­ków lite­ra­tury świa­to­wej, które klasykami…

Zabawy językiem

Język, takie wspa­niałe narzę­dzie, można z nim wyczy­niać nie­sły­chane rze­czy. Po odpo­wied­nim wyćwi­cze­niu wpra­wisz innych w zachwyt, a nawet eks­tazę. Zazwy­czaj jed­nak ogra­ni­czamy się do mini­mum inwen­cji i tego co pozwala nam kul­tura i oby­czaj. Niestety.

Jedyny sposób na kreatywność

Więk­szość sztuki nowo­cze­snej, czy genial­nych pomy­słów można skwi­to­wać zda­niem „Gdy­bym sam to wymy­ślił, też bym to mógł to zro­bić”. No wła­śnie, naj­pierw trzeba wpaść na dobry pomysł. Tylko w jaki spo­sób można to zrobić?

Nie nadaję się na blogera

A gdy­bym był uczest­ni­kiem reality show, bo bym na pewno nie wygrał. Nawet Mam Talent, gdy­bym rze­czy­wi­ście coś umiał.

Jak czytać książki Pratchetta?

Dziś dotknęła mnie wielka tra­ge­dia. Czuje się o wiele gorzej niż gdy na kon­cer­cie Iron Maiden nie zagrali Fear of The Dark. Umarł jeden z moich ulu­bio­nych autorów.

Sir Terry Pratchett — Świat Dysku

Pisa­nie na temat każ­dej jego książki osobno byłoby zlek­ce­wa­że­niem war­to­ści, jaką two­rzą wszyst­kie razem, gdyż zacho­dzi tu zja­wi­sko synergii.