Kategoria: Internet

Dlaczego warto prowadzić bloga?

Ist­nieje mnó­stwo powo­dów, nie będę was jed­nak do tego nama­wiał przed­sta­wia­jąc korzy­ści. Opo­wiem za to o jed­nej trau­ma­tycz­nej sytu­acji która mnie spo­tkała, a z powodu pro­wa­dze­nia bloga nie zdru­zgo­tała mojego życia.

Spokojnie, to tylko seks

Bo wie­cie, ludzie go upra­wiają. Czę­ściej lub rza­dziej, z bar­dziej, bądź mniej przy­pad­ko­wymi ludźmi, cza­sem z repre­zen­tan­tami innej grupy etnicz­nej, cza­sem z kimś sław­nym. I nie ma w tym nic złego.

Dla dobra dzieci

Wyobraźmy sobie, że ist­nieje w Pol­sce rodzina, która wpa­dła na genialny pomysł zamon­to­wa­nia kamer w całym domu i trans­mi­to­wa­nia swo­jego życia online. Swo­jego życia, czwórki swo­ich małych dzieci, dwóch szyn­szyli, dwóch cho­mi­ków i kilku szczu­rów. Prze­cież z tego powodu nic…

Powrót do rzeczywistości

Słowa to potężne narzę­dzie, które ma klu­czowy wpływ na nasze życie. W zależ­no­ści od ładunku emo­cjo­nal­nego i kon­struk­cji zdań można za ich pomocą zyskać czy­jąś przy­chyl­ność, znisz­czyć pew­ność sie­bie innych, dopro­wa­dzić kogoś do łez, wykpić się od man­datu, wytar­go­wać parę złotych…

10 rzeczy które sprawiają, że czuję się staro

Nie cho­dzi mi o to, że jestem stary, choć prze­kro­czy­łem już ćwiartkę i nie pamię­tam kiedy ostat­nio pro­sili mnie o dowód w skle­pie. Bycie starym/młodym jest tylko i wyłącz­nie naszym subiek­tyw­nym odczu­ciem, więc w znacz­nej mie­rze wyborem.

Róbmy razem internety

Nie gwa­ran­tuję, że zbu­du­jemu pomnik trwal­szy od spiżu, ani nawet od tych mniej trwa­łych ze Sta­li­nem, ale nasz wysi­łek nie pój­dzie na marne. Znajdą się osoby, które to docenią.

Stop dopalaczom

W inter­ne­cie krąży fil­mik „stop dopa­la­czom” stwo­rzony przez GIS. Jak zwy­kle w przy­padku akcji spo­łecz­nych, jest on ode­rwany od rzeczywistości.

Mów co myślisz, ale myśl co mówisz

Nie bądź głupi. Myśl co mówisz, myśl co piszesz, myśl co pod­pi­su­jesz. Szcze­gól­nie pod wła­snym nazwi­skiem. Rów­nież w internecie.

Share week 2015

Kolejna edy­cja akcji Share week mają­cej na celu roz­pro­mo­wa­nie, a także pole­ce­nie wszem i wobec dobrych tre­ści inter­ne­to­wych. Przed­sta­wiam wam 2 blo­gerki i jed­nego youtu­bera, z któ­rych twór­czo­ścią jestem na bieżąco.

Ludzie listy piszą

Czy zda­rzyło się Tobie stwo­rzyć list, o któ­rym jego odbiorca wspo­mina do dziś? A powinno.

Zimowe wyzwanie fotograficzne — zdjęcia

Dziś ostatni dzień, oczy­wi­ście robię wszystko na ostat­nią chwilę. Zbiór faj­nych zdjęć, jakie udało mi się zro­bić w trak­cie wyzwa­nia fotograficznego.

Rocznica

–Rok już pro­wa­dzisz tego bloga. I co z tego masz? –Jak to co? Rocznicę.

5 programów ułatwiających życie

Czyli co warto zain­sta­lo­wać na kom­pu­te­rze, pomi­ja­jąc oczy­wi­ste narzę­dzie typu prze­glą­darka, odtwa­rzacz video, czyt­nik PDF, edy­tor tek­stu, Skype, pasjans, itp. No to jedziemy: Ever­note Pro­gram do two­rze­nia nota­tek i prze­cho­wy­wa­nia ich w chmu­rze. Syn­chro­ni­zuje się z tele­fo­nem, table­tem, można otwierać…