Kategoria: Music

Spokojnie, to tylko seks

Bo wie­cie, ludzie go upra­wiają. Czę­ściej lub rza­dziej, z bar­dziej, bądź mniej przy­pad­ko­wymi ludźmi, cza­sem z repre­zen­tan­tami innej grupy etnicz­nej, cza­sem z kimś sław­nym. I nie ma w tym nic złego.

Mc Silk

Gładki jak jedwab, celny jak kusza Wil­helm Tella, szybki jak Porsche Car­rera. Nie­długo na krążku, taką mam nadzieję przynajmniej.

Pezet — Radio Pezet

Posta­no­wi­łem dać szanse temu Panu. W końcu podobno każdy zasłu­guje na szansę. 

Przyśpiewka bylejaka o bylejakości Polaka.

Jeżeli spo­dzie­wa­li­ście się spa­ra­fra­zo­wa­nego Kacz­mar­skiego, to muszę was zawieść. Jak sami o sobie mówią Cho­pin Pava­rotti Key­bo­ardu i Kar­dio­log Mikrofonu.

Odyseja Haelucenu

„Przy­po­wieść o zagu­bie­niu w cza­so­prze­strzeni jak mały Hob­bit wyru­szyła dziś w swą wielką podróż. Odnaj­duj­cie ją w cza­so­prze­strzeni i poda­waj­cie sobie dalej z dobrą energią.

Sleepoholic

Łukasz Rostow­ski wystę­pu­jący pod pseu­do­ni­mem L.U.C. jest jed­nym z naj­lep­szych pol­skich arty­stów. Sprawdź­cie jego krążek.