Kategoria: Cool stuff

Ayahuasca

Ayahu­asca — zmie­nia­jące Twoją istotę duchowe prze­ży­cie, czy cięż­kie dragi na dru­gim końcu świata?

Nie dziara zdobi człowieka

Wbrew pozo­rom nie jest to wpis o tym, że tatuaż nie czyni z nas kry­mi­na­li­sty, tylko o tym co ja sobie wydzia­ra­łem, co to zna­czy i co o tym myślę.

Jak bardzo można zmarznąć?

Można zmar­z­nąć tak bar­dzo, że się umrze. Wtedy jed­nak nie bar­dzo można już o tym komuś opo­wie­dzieć. Można też odmro­zić sobie koń­czyny i musieć je ampu­to­wać. Albo cho­ciaż palce. My jed­nak ogra­ni­czymy się do takich sytu­acji, z któ­rych wycho­dzimy cało.

O przywiazywaniu się do przedmiotów

Nie przy­wią­zuję się do przed­mio­tów, nie są one dla mnie zbyt ważne. Owszem są to przy­datne, a nawet nie­zbędne narzę­dzia, jed­nak mogę je bez mru­gnię­cia okiem wymie­nić na inne. Pre­fe­ruję przy­wią­zy­wać się do ludzi. Wybie­ram dobrze, a póź­niej można razem…

Dlaczego warto jeździć na deskorolce?

Pół­tora roku temu pod wpły­wem impulsu, kie­ro­wany pory­wem serca kupi­łem desko­rolkę. Nie spo­dzie­wa­łem się, że sta­nie się dla mnie sta­łym skład­ni­kiem życia. Dziś opo­wiem dla­czego tak się stało.

DIY pluszowa maskotka — dinozaur

Nie­za­leż­nie od tego jak bar­dzo jesteś bogaty, jest jedna rzecz któ­rej nie można kupić. Dino­zaur. Dziś stwo­rzymy sobie na pocie­sze­nie pluszowego.

Fiskars Edge — nóż szefa kuchni.

Dobra kosa to pod­stawa w kuchni, o czym dowie­dzia­łem się jakieś kil­ka­na­ście lat za późno. Choć zawsze lepiej późno niż wcale.

Jak otworzyć piwo zębami

Jedna z naj­bar­dziej cenio­nych umie­jęt­no­ści survi­va­lo­wych. Dziś i ty możesz posiąść tajemną wie­dzę, jak otwo­rzyć piwo zębami.