Kategoria: Food

Jak używać kuchenki gazowej?

Gazow­nia jej nie­na­wi­dzi! Ta drobna sztuczka wstrzą­snęła życiem Pani Euge­nii (72 l.) rów­nie mocno, jak wybuch butli z gazem. Od teraz już nigdy nie będzie patrzeć na swoją kuchenkę tak jak kie­dyś. [lifehack][odmień swoje życie][zobacz memy][problemy pierw­szego świata]

Moje ulubione produkty z biedronki

Zawsze uwa­ża­łem, że jestem bad boyem, ale wczo­raj to prze­sze­dłem sam sie­bie. Wyrzu­cili mnie z bie­dronki. Gdy moi zna­jomi zga­dy­wali powód, dla któ­rego to się stało, naj­czę­ściej wymie­niali zła­pa­nie na pró­bie kra­dzieży, albo eks­hi­bi­cjo­nizm. Myśla­łem, że ludzie mają o mnie trochę…

Czy umiesz wykonywać instrukcje?

Instruk­cje towa­rzy­szą nam całe życie. Dzięki nim dowiemy się jak wcho­dzić po scho­dach, naświe­tlić kropka, obsłu­żyć odtwa­rzać VHS, być szczę­śli­wym, wyko­nać test cią­żowy, wypeł­nić kartę do gło­so­wa­nia, roz­wią­zać rów­na­nia róż­nicz­kowe zwy­czajne rzędu dru­giego, czy wygrać w życie. O ile część…

Alkohol a sprawa Polska

Alko­hol towa­rzy­szy nam całe życie. Od pęp­kówki tra­dy­cyj­nie wsta­wia­nej zaraz po potwier­dze­niu ciąży, przez uro­dziny, imie­niny, przy­ję­cia, imprezy, śluby aż do kie­liszka za wieczny odpo­czy­nek na pogrze­bach. Bo na swoim już nie będziemy mieli oka­zji go wypić. Nie­stety nie ma w…

Zasada 5 sekund

Zna­cie tę zasadę, że do 5 sekund po tym jak upad­nie nam jedze­nie, można je pod­nieść i zjeść bez kon­se­kwen­cji? Zawsze myśla­łem, że cho­dzi o 3 sekundy, ale google mnie popra­wiło. Już 5 sekund to dla mnie sta­now­czo za dużo.

Herbata stygnie zapada mrok

Zostało mi pół­to­rej godziny czasu do wyj­ścia. Zaist­niała wyjąt­kowa sytu­acja, w któ­rej szczę­śli­wie zbłą­kany pro­ton pro­mie­nio­wa­nia kosmicz­nego przedarł się przez ceglane mury i prze­le­ciał wprost przez głowę zabu­rza­jąc stan­dar­dowy tryb pracy synaps. Takim spo­so­bem wpa­dłem na nie­co­dzienny pomysł. Posta­no­wi­łem zrobić…

Owsianka to zło

Roz­ple­niło się ostat­nio grono entu­zja­stów jedze­nia tego roz­wod­nio­nego gówna. Myślą, że to faj­nie, a ja posta­no­wi­łem zdys­kre­dy­to­wać te plotki.

Kuchnia eksperymentalna

Gdzieś obok nas ist­nieje inny świat. Obcy, odle­gły, choć znaj­duje się tuż za rogiem.

Jak otworzyć piwo zębami

Jedna z naj­bar­dziej cenio­nych umie­jęt­no­ści survi­va­lo­wych. Dziś i ty możesz posiąść tajemną wie­dzę, jak otwo­rzyć piwo zębami.

Vapiano — Pizza | Pasta | Bar

Wło­skie żar­cie jest bar­dzo smaczne, a Vapiano to jest jedno z lep­szych miejsc ser­wu­ją­cych takie spe­cjały. Mimo, że to jest sieciówka!

Rozgrzewający napój na przeziębienie

Sezon zacho­ro­wań przed nami, a dla mnie już się roz­po­czął. Trzeba sobie jakoś radzić w tak cięż­kiej sytu­acji życio­wej i wspo­móc dzia­ła­nie leków.

Awantura o jajka.

Które z nich naj­bar­dziej opłaca się kupo­wać? [UWAGA! zawiera wzory matematyczne!]