Kategoria: Human

Przyjaciele » Rodzina

Podwójne uży­cie znaku nie­rów­no­ści jest pra­wi­dło­wym sym­bo­lem mate­ma­tycz­nym, zazwy­czaj uży­wam go w kon­tek­ście koty » psy, ale tym razem poru­szę bar­dziej deli­katny temat.

Dlaczego warto jeździć na deskorolce?

Pół­tora roku temu pod wpły­wem impulsu, kie­ro­wany pory­wem serca kupi­łem desko­rolkę. Nie spo­dzie­wa­łem się, że sta­nie się dla mnie sta­łym skład­ni­kiem życia. Dziś opo­wiem dla­czego tak się stało.

Szefie, Mistrzu, Kierowniku

Uży­wa­nie powyż­szych zwro­tów jest akcep­to­walne tylko w dwóch sytu­acjach — służ­bo­wych, bądź gdy chcemy wyże­brać parę złoty pod sklepem.

Warto rozmawiać

Zasi­li­łem zacne grono ludzi bez­ro­bot­nych, umowa na miesz­ka­nie w Buda­pesz­cie koń­czy się pod koniec mie­siąca, więc przyj­dzie wra­cać do kraju na naj­bliż­sze miesiące.

Otaczaj się odpowiednimi ludźmi

Bo każdy jest sumą osób które odzna­czyły się w naszym życiu, plus indy­wi­du­alny pier­wia­stek. Dobierz je mądrze.

Jak znaleźć drugą połówkę?

Jest tylko jedna grupa ludzi, któ­rzy nie wcho­dzą w związki, bo to wcale nie jest ich druga połówka. Wcale nie są to roman­tycy, tylko idioci. [pic unrelated].

Zmiany są dobre. Oby.

Jeżeli już odwa­żymy się na nową nie­wia­domą, zamiast sta­rej biedy, zazwy­czaj wycho­dzimy na tym dobrze. Mam nadzieję, że i w moim przy­padku tak będzie, bo sporo się pozmieniało.

Herbata stygnie zapada mrok

Zostało mi pół­to­rej godziny czasu do wyj­ścia. Zaist­niała wyjąt­kowa sytu­acja, w któ­rej szczę­śli­wie zbłą­kany pro­ton pro­mie­nio­wa­nia kosmicz­nego przedarł się przez ceglane mury i prze­le­ciał wprost przez głowę zabu­rza­jąc stan­dar­dowy tryb pracy synaps. Takim spo­so­bem wpa­dłem na nie­co­dzienny pomysł. Posta­no­wi­łem zrobić…

Ludzie zęby myją

Byłem ostat­nio u den­ty­sty i wyrwał mi dwa zęby. Teraz sie­dzę, cier­pię i myślę sobie o koniecz­no­ści ich mycia.

Zachowujesz się jak dziecko

Dzie­ciń­stwo minęło mi sta­now­czo za szybko. Tak szybko, że więk­szo­ści sytu­acji nie udało mi się nawet spa­mię­tać. Ogólny zarys znam, ale kon­kret­nych epi­zo­dów jest bar­dzo nie­wiele. Tym mniej im byłem młodszy.

Optymalizacja czasu

Jestem mistrzem opty­ma­li­za­cji czasu. Przy mnie nie zmar­nuje się ani sekunda.