Kategoria: Human

Poradnik na walentynki dla singli

Wpis tylko dla męż­czyzn! Tzn wycią­gasz dowód i w polu płeć masz wpi­sane M. Lub posia­dasz zestaw chro­mo­so­mów XY, penisa i chciał­byś go gdzieś wło­żyć. Praw­dziwy męż­czy­zna pora­dziłby sobie z tym zada­niem bez czy­ta­nia porad­ni­ków w internecie.

DIY pluszowa maskotka — dinozaur

Nie­za­leż­nie od tego jak bar­dzo jesteś bogaty, jest jedna rzecz któ­rej nie można kupić. Dino­zaur. Dziś stwo­rzymy sobie na pocie­sze­nie pluszowego.

5 rad jak utrzymać porządek w mieszkaniu

Pod­czas odwie­dzin różni zna­jomi, któ­rzy mieli oka­zję widzieć mój pokój w aka­de­miku, dzi­wili się porząd­kiem. Prze­cież w twoim pokoju było, eeee śred­nio — mawiali. Coś w tym jest, nawet mate­riał na inte­re­su­jący tekst.

Jak przetrwać święta

Przed nami święta. Wciąż mamy listo­pad, śniegu za oknem brak, jed­nak cze­ko­la­dowe miko­łaje nie stoją na darmo w super­mar­ke­tach, a na ekra­nach tele­wi­zo­rów nie­długo zaczną sunąć cię­ża­rówki pełne Coca-Coli. Opo­wiemy sobie dziś jak prze­trwać ten ciężki czas.

Owsianka to zło

Roz­ple­niło się ostat­nio grono entu­zja­stów jedze­nia tego roz­wod­nio­nego gówna. Myślą, że to faj­nie, a ja posta­no­wi­łem zdys­kre­dy­to­wać te plotki.

Fiskars Edge — nóż szefa kuchni.

Dobra kosa to pod­stawa w kuchni, o czym dowie­dzia­łem się jakieś kil­ka­na­ście lat za późno. Choć zawsze lepiej późno niż wcale.

Energocyrkulacja

Mrówki to nie­sa­mo­wite zwie­rzęta. Two­rzą spo­łecz­no­ści kastowe się­ga­jące nawet pół miliona osob­ni­ków, są w sta­nie pod­nieść kil­ku­na­sto­krot­ność swo­jej wagi i wyko­nują mrów­czą pracę. Ale nie o tym mia­łem pisać, przy­naj­mniej nie w tym akapicie.

5 sposobów na jesienną depresję

Astro­no­miczna jesień się już zaczęła, a i kli­ma­tyczna daje się we znaki. Przed nami per­spek­tywa grypy, zimna i coraz krót­szych dni. Spis spo­so­bów, które pomogą wam zacho­wać dobry humor i zdrowie.

Nieznani znajomi

Każdy ma takich ludzi. Wiemy o nich wystar­cza­jąco, by byli naszymi zna­jo­mymi, ale o wiele za mało przez co są nie­znani. Nie utrzy­mu­jemy kon­taktu, bo niby o czym mie­li­by­śmy rozmawiać?

Pompowanie zepsutego materaca

Znaj­du­jesz taki w sza­fie, oglą­dasz pudełko, wycią­gasz i podzi­wiasz. Już wiesz, że będziesz zdo­bywcą mórz i tylko parę for­mal­no­ści dzieli Cię od wypły­nię­cia na suchego prze­stwór oce­anu. Nic bar­dziej mylnego…

Facebook vs Prawdziwe Życie

Gdy­bym Cię nie znał, to po face­bo­oku pomy­ślał­bym, że jesteś nie­zła dupa. Nic dziw­nego, twój face­book zawsze jest faj­niej­szy niż ty w rzeczywistości.

Kuchnia eksperymentalna

Gdzieś obok nas ist­nieje inny świat. Obcy, odle­gły, choć znaj­duje się tuż za rogiem.

Jak otworzyć piwo zębami

Jedna z naj­bar­dziej cenio­nych umie­jęt­no­ści survi­va­lo­wych. Dziś i ty możesz posiąść tajemną wie­dzę, jak otwo­rzyć piwo zębami.

Życie na niskim poziomie trudności

Bez reflek­sji, wyzwań, wysiłku, poświę­ce­nia, godzin cięż­kiej pracy, hek­to­li­trów potu, nie­prze­spa­nych nocy, walki z prze­ciw­no­ścia­mii losu, nie­pew­no­ści, nie­speł­nio­nych nadziei i innych atrak­cji. Brzmi zachęcająco?