Kategoria: Human

List do siebie z przyszłości

„Cześć, a może dzień dobry? Nigdy nie pisa­łem sam do sie­bie i nie wiem jak zacząć. Dla­tego po pro­stu opi­szę jaki jestem, co jest dla mnie ważne, o czym marzę, jaki chce być…

Vapiano — Pizza | Pasta | Bar

Wło­skie żar­cie jest bar­dzo smaczne, a Vapiano to jest jedno z lep­szych miejsc ser­wu­ją­cych takie spe­cjały. Mimo, że to jest sieciówka!

10 irytujących zachowań ludzi

Tak naprawdę iry­tu­ją­cych jest tutaj spo­rym eufe­mi­zmem. Codzien­nie jestem zmu­szony obser­wo­wać ludzi popeł­nia­ją­cych co naj­mniej kilka z tych błę­dów. Ja rozu­miem dosko­nale to, że w gene­tycz­nej lote­rii zwa­nej życiem cechy róż­nie się roz­ło­żyły. Jeden jest wyż­szy, drugi ma lep­szą przemianę…

Najlepsza długoterminowa inwestycja

Czasy są nie­spo­kojne, dobrze byłoby się zasta­no­wić nad jakimś zabez­pie­cze­niem wła­snej przy­szło­ści. No ale jaka inwe­sty­cja jest najlepsza?

Jak nie kupować leków.

Od czasu do czasu trzeba przed­się­wziąć wyprawę do apteki. Wcho­dzimy do chłod­nego pomiesz­cze­nia, albo ciem­nego, albo oświe­tlo­nego zim­nym świa­tłem świe­tló­wek, a zawsze naszpi­ko­wa­nego rega­łami zapeł­nio­nymi róż­nego rodzaju medykamentami.

Rozgrzewający napój na przeziębienie

Sezon zacho­ro­wań przed nami, a dla mnie już się roz­po­czął. Trzeba sobie jakoś radzić w tak cięż­kiej sytu­acji życio­wej i wspo­móc dzia­ła­nie leków.

IEM Katowice 2014

W tym roku kolejna odsłona tur­nieju IEM Kato­wice, od 14 do 16 marca będą współ­za­wod­ni­czyć naj­lep­sze zespoły świa­to­wej sceny esportu w takich kate­go­riach jak League of Legends i Star­craft II.

Awantura o jajka.

Które z nich naj­bar­dziej opłaca się kupo­wać? [UWAGA! zawiera wzory matematyczne!]

Poczuj klimat!

Każdą rzecz można roz­wa­żyć pod wzglę­dem bilansu plu­sów i minu­sów, a gdyby tak tylko sku­pić się na pozy­tyw­nych cechach, igno­ru­jąc negatywne?

To nie wspólne picie wódki nas połączy.

Znamy się, pili­śmy razem wódkę — takie rze­telne zapew­nie­nia można nie raz usły­szeć w życiu. Czy w takim razie wspólne picie wódki zbliża ludzi? Bez­po­śred­nio nie, ale opiera się na takim mecha­ni­zmie, który już to robi.