Kategoria: Budapest

Budapeszt w obiektywie [fotorelacja]

Skoro wrzu­cam posty ze zdję­ciami miejsc, które odwie­dzi­łem, to nie­tak­tem gdy­bym pomi­nął Buda­peszt, gdzie miesz­ka­łem dwa lata. Z tego powodu czę­sto zda­rzało mi się odkła­dać ich robie­nie na czas bli­żej nie­okre­ślony, więc post nie będzie zbyt długi. Udało mi się…

Murale w Budapeszcie

Sztuka uliczna jest jedną z moich ulu­bio­nych odmian. Skoro nie­długo przyj­dzie mi opu­ścić to piękne mia­sto, posta­no­wi­łem uwiecz­nić naj­lep­sze murale.

16 rzeczy, które mnie zdziwiły w Budapeszcie

Tro­chę się zbie­ra­łem, zanim udało mi się dokoń­czyć ten pla­no­wany od dłuż­szego czasu tekst tekst. Niby na Węgry nie­da­leko i zda­wać by się mogło, że wielu róż­nic nie uświad­czymy, ale to nie działa w ten sposób.

Szputnyik Vintage Shop

Jeśli szu­kasz uży­wa­nej sukni ślub­nej, albo inte­re­suje Cię maska Vadera, to jest miej­sce dla Ciebie.

Vapiano — Pizza | Pasta | Bar

Wło­skie żar­cie jest bar­dzo smaczne, a Vapiano to jest jedno z lep­szych miejsc ser­wu­ją­cych takie spe­cjały. Mimo, że to jest sieciówka!

Szimpla Kert Farmers Market

Coś, czego nie można prze­ga­pić będąc w Buda­pesz­cie. Coty­go­dniowy targ odby­wa­jący się w naj­star­szym i naj­po­pu­lar­niej­szym ruin pubie — Szimpla.

Jak dojechać do Budapesztu?

Że do Buda­pesztu warto przy­je­chać nikogo nie muszę prze­ko­ny­wać, wszak sta­ram się to czy­nić cały czas. Zresztą wystar­czy spoj­rzeć na zdję­cie powyżej.