Kategoria: Couchsurfing

Miesięczna podróż po Włoszech — część II

W ramach przy­go­to­wań do wizyty na Sycy­lii odświe­ży­łem sobie zna­jo­mość ksią­żek Mario Puzo, jed­nak nic by mnie nie przy­go­to­wało na to, co tu prze­ży­łem. O ile pierw­sza część bar­dzo mi się podo­bała, to tutaj wręcz nie mogłem wyjść ze zdumienia…

Miesięczna podróż po Włoszech — część I

Ostat­nimi czasy spraw­dza­łem jak to jest być wędrow­cem, więc spę­dzi­łem mie­siąc podró­żu­jąc po Wło­szech. Bez więk­szego doświad­cze­nia w podró­żach nie mia­łem poję­cia co może mnie spo­tkać, ani jakie poniosę koszty pod­czas podróży.

Couchsurfing — nie boisz się, że Cię okradną?

Dziś poru­szymy stan­dar­dowe pyta­nie, które zadaje mi każdy dowia­du­jąc się o couch­sur­fingu. Nie spy­tać się o to musi być wyzwa­niem porów­ny­wal­nym z nie­spy­ta­niem się bliź­nia­ków, czy czują mię­dzy sobą tele­pa­tyczną więź, albo czy uda­wały sie­bie nawza­jem. Odpo­wiem więc tutaj, a…

Couchsurfing — jak napisać dobry request?

Naj­lep­sze prak­tyki, które pozwolą zwięk­szyć twoją szansę, na prze­no­co­wa­nie. Dzięki wie­lo­let­niemu doświad­cze­nie udało mi się je wyse­lek­cjo­no­wać i teraz dzielę się z wami na blogu.

Couchsurfing czyli Kanapowi surferzy

Uwiel­biam język pol­ski, jego zawi­ło­ści i mean­dry, jed­nak cza­sem zda­rza się sytu­acja, gdy tłu­ma­czymy obcy zwrot i brzmi on zaska­ku­jąco śmiesz­nie, Tak wygląda sprawa z couchsurfingiem.