Kategoria: Travel

Piąty miesiąc podróży — podsumowanie fotograficzne

Kolejny mie­siąc podróży i kolejne zdję­cie niczym z okładki ulotki agen­cji tury­stycz­nej. Nie żeby było ich jakoś strasz­nie dużo, bo to nawet pół roku nie minęło, a zdję­cie takie udało mi się już po raz drugi. No i tro­chę pojeździłem.

Skąd się bierze czekolada? [San Ignacio, Belize]

Dzi­siaj będzie typowo podróż­ni­czo. Poje­cha­łem do Belize, żeby poka­zać wam, jak tam się przy­go­to­wuje cze­ko­ladę tra­dy­cyj­nym spo­so­bem Majów. W sumie to poje­cha­łem zoba­czyć to, a wam pokażę przy okazji.

Starożytne miasto Majów [Tikal, Gwatemala]

Odwie­dzi­łem dru­gie z kolei ruiny mia­sta sta­ro­żyt­nych majów — Tikal. Więk­sze, ład­niej­sze, lepiej zacho­wane no i krę­cili tu gwiezdne wojny. Mam też do tego histo­rię do opowiedzenia.

Czwarty miesiąc podróży — podsumowanie fotograficzne

Quet­zal­te­nango, Guate­mala Jak sobie pomy­ślę o tym mie­ście, to to jest moja naj­więk­sza porażka pod­czas tej podróży. Sam fakt, że się tam wybra­łem, bo naprawdę nie ma tam po co jechać, pogoda jest okropna i w ogóle źle, a ja…

Dlaczego w ogóle wyjechałem?

Już ponad 3 mie­siące w Ame­ryce Środ­ko­wej i wbrew pozo­rom nie dla­tego, że jestem wiel­kim entu­zja­stą podróży, albo że nie umiem żyć sie­dząc w jed­nym miej­scu. Wręcz prze­ciw­nie, pierw­szą poważ­niej­szą podróż zali­czy­łem dopiero jak już zde­cy­do­wa­łem się wyje­chać, a z…

Trzeci miesiąc podróży — podsumowanie fotograficzne

Pierw­szy try­mestr podróży za mną, obyło się jed­nak bez nud­no­ści i zwięk­sze­nia obwodu w pasie. Cały ostatni mie­siąc spę­dzi­łem ucząc się hisz­pań­skiego w róż­nych szko­łach, jed­nak to nie zna­czy, że nie mam o czym napi­sać. Co prawda nie prze­ży­łem zbyt wielu niesamowitych…

Samotność w długiej podróży

Skoń­czyły już pra­wie 3 mie­siące podróży, z czego ostat­nie 4 tygo­dnie w jed­nym miej­scu. Naj­wyż­sza pora napi­sać jak wygląda samot­ność w dłu­giej podróży, bo nie dość że coś już o tym wiem, to jesz­cze parę osób już się mnie o…

Krótka relacja z podróży na Acatenango [video, Gwatemala]

Wsze­dłem sobie na wul­kan Aca­te­nango. Nie żebym jakoś spe­cjal­nie lubił góry. Wręcz prze­ciw­nie, nie mam poję­cia jak wcho­dze­nie po scho­dach, czy innych górach może być dla kogoś roz­rywką. Jasne, jak się wej­dzie na górę to jest satys­fak­cja, widoki też są zazwyczaj…

Szkoła języka hiszpańskiego — zakwaterowanie [Gwatemala, Antigua]

Przy­je­cha­łem na chwilę, a zosta­łem na dłu­żej. Od pra­wie trzech tygo­dni w ramach kursu języka hisz­pań­skiego miesz­kam z gwa­te­mal­ską rodziną. Jed­nym z zało­żeń podróży było naucze­nie się hisz­pań­skiego. Wtedy jesz­cze nie wie­dzia­łem o ist­nie­niu szkół języ­ko­wych dla tury­stów w tej…

Drugi miesiąc podróży — podsumowanie fotograficzne

No i kolejny mie­siąc za mną. Sie­dząc w domu trudno mi było sobie wyobra­zić dwa mie­siące codzien­nych zno­jów w poszu­ki­wa­niu miejsc noc­le­go­wych, atrak­cji tury­stycz­nych, uże­ra­nia się z nie­uczci­wymi ludźmi i nosze­nia kil­ku­na­stu kilo­gra­mów na ple­cach. Na szczę­ście te sytu­acje mają…

Co zabrać w długą podróż?

Pierw­sza duża podróż, to i teo­re­tycz­nie powi­nie­nem popeł­nić kilka błę­dów z zakresu ekwi­punku, na szczę­ście udało mi się ich unik­nąć. Głów­nie dzięki temu, że wcze­śniej podró­żo­wa­łem po Chor­wa­cji, oraz po Wło­szech, więc posta­no­wi­łem podzie­lić się z wami tym, co uważam…

Advanced open water diver [Honduras, Utila]

Poprzedni wpis był o tym jak wyglą­dają początku nauki na nurka. O tym, że dużo tam sprzętu, pro­ce­dur bez­pie­czeń­stwa, koniecz­nej wie­dzy, jak i wprawy w wyko­ny­wa­niu pro­stych czyn­no­ści pod wodą. Prak­tycz­nie całość odbyła się w ośrodku i przy­le­ga­ją­cej do niego…

Jak zostałem nurkiem [Honduras, Utila]

Zabawne. Dwa tygo­dnie temu przez myśl by żeby spę­dzić pod taflą wię­cej niż rekor­dowe 57 sekund, o nur­ko­wa­niu wie­dzia­łem jedy­nie, że się oddy­cha pod wodą, a teraz mam cer­ty­fi­kat advance water diver. To wła­śnie dla takich rze­czy wyje­cha­łem na drugi…