Couchsurfing — jak napisać dobry request?

Naj­lep­sze prak­tyki, które pozwolą zwięk­szyć twoją szansę, na prze­no­co­wa­nie. Dzięki wie­lo­let­niemu doświad­cze­nie udało mi się je wyse­lek­cjo­no­wać i teraz dzielę się z wami na blogu.

Photo cre­dits: Espa­nam­ber: Coach-surfing: A Uto­pian Way of Travel

1. Pomyl imię

Nie ma nic bar­dziej nastra­ja­ją­cego na sam począ­tek czy­ta­nia prośby, jak prze­czy­ta­nie innego imie­nia. Pra­wie tak, jakby dziew­czyna pod­czas seksu wspo­mniała imię byłego.

2. Pomyl miasto

Capture

Zasta­nów się naj­pierw gdzie masz jechać. Jajaja.

3. Pisz w języku, któ­rego nie znam

Co tam, doga­damy się na migi. W dodatku faj­nie będzie poznać kogoś, z kim nie będę w sta­nie zamie­nić zda­nia. No chyba, że zakła­dasz, że każdy zna język niemiecki/japoński/hiszpański/klingoński.

4. Pisz po angiel­sku, mimo że jesteś z Polski

Jak przy­je­dziesz, to będziemy roz­ma­wiać po angiel­sku, wyko­rzy­stajmy każdą oka­zję, żeby szko­lić język.

5. Pisz prośby o rze­czy, któ­rych nie akceptuje

Tylko tak się zgry­wam w infor­ma­cjach na pro­filu. Jasne, że two­ich 4 kum­pli nie zna­ją­cych angiel­skiego i pies będą mile widziani, w moim małym miesz­kanku. Tylko nie wiem, gdzie ich położe, pod prysznicem?

6. Nie poda­waj żad­nych informacji

Jesteś taką tajem­ni­czą osobą i chcesz zasko­czyć mnie swoją nie­tu­zin­kową oso­bo­wo­ścią w chwili spo­tka­nia? Nie wspo­mnij rów­nież nic o two­ich towa­rzy­szach podróży, każdy lubi dosta­wać kota w worku.


To nie jest tak, że ja wyglą­dam z nie­cier­pli­wo­ścią aż wresz­cie będę miał wspa­niałą moż­li­wość przy­jąć kogo­kol­wiek pod mój dach. Dam sobie fan­ta­stycz­nie radę sam.

Jeśli chcesz u kogoś prze­no­co­wać, to musisz tę osobę do sie­bie prze­ko­nać, że warto poświę­cić dla Cie­bie tro­chę czasu i spo­koju ducha.

Mój pro­fil TUTAJ.

Bądź na bieżąco z wpisami na moim blogu! Polub na Facebooku, napisz na Twitterze, zobacz na Instagramie i przeglądaj na RSS.

 • http://30x12.net/ Milena

  Kla­syki.
  Jesz­cze doda­ła­bym requ­est wysy­łany na 3–4 mie­siące przed datą pobytu 😀

  • http://www.zdzislaw.in/ Zdzislaw.in

   To aku­rat jest cał­kiem spoko, przy­naj­mniej w teo­rii. Zazwy­czaj i tak odpo­wiada się z tydzień wcze­śniej, w końcu różne plany mogą się wykry­sta­li­zo­wać przez miesiące 😉

   • http://30x12.net/ Milena

    Ja sta­ram się wysy­łać requ­esty na około tydzień przed, odpo­wia­dać też. Ale jak ktoś, wysyła kilka mie­sięcy wcze­śniej, pew­nie chciałby szyb­ciej wie­dzieć, na co może liczyć, naj­le­piej od razu, żeby póź­niej nie zostać z niczym 🙂

 • http://starczewska.com Wiola Star­czew­ska

  Hej, wła­śnie pró­buję napi­sać podobny tekst u sie­bie, bo mam wiele podob­nych refleksji:)

  • http://www.zdzislaw.in/ Zdzi­slaw

   Ja się wła­śnie sta­ram zoba­czyć, jak od dru­giej strony to wygląda 🙂