Disco Polo tatuażu

Pomimo, że pierw­sze zna­le­zi­ska tatu­aży są dato­wane na 6000 B.C. to w sku­tek róż­nych zaszło­ści histo­rycz­nych i oby­cza­jo­wych, wiele ludzi ma do nich nega­tywne nasta­wie­nie. W póź­nych latach 90, gdy powsta­wały pierw­sze stu­dia ofe­ru­jące coś wię­cej niż prze­ro­bioną maszynkę do gole­nia z kom­ple­tem igieł sin­ger i tuszem z dłu­go­pisu ten­den­cja powoli zaczęła się zmie­niać. Naj­bar­dziej sza­leni zaczęli przy­ozda­biać swoje ciała tuszem, a z powodu braku inter­netu jak i pro­fe­sjo­nal­nych arty­stów moż­li­wo­ści były ograniczone.

Zazwy­czaj wybie­rało się wzór ze ską­pego kata­logu i pozo­sta­wało mieć nadzieję, że wię­cej alko­holu użyto do dezyn­fek­cji, niż do doda­nia sobie ani­mu­szu przez tatu­atora. Kró­lo­wało wtedy więc kilka moty­wów, które, sam nie wiem dla­czego, prze­trwały próbę czasu. Zwy­kłem je nazy­wać disco polo tatu­ażu. Poni­żej przed­sta­wiam naj­po­pu­lar­niej­sze trendy.

Photo cre­dit: David Blac­kwell. / Foter / CC BY-ND


Del­fin — Czasy świet­no­ści del­fina już dawno prze­mi­nęły, jed­nak wciąż „zdobi” tysiące metrów kwa­dra­to­wych kobie­cych ciał, pokry­tych rów­nież żyla­kami lub roz­stę­pami. Koniecz­nie prze­ska­ku­jący fale, opcjo­nal­nie z piłeczką i gwiaz­dami w tle. Wysyła wokół nie­wer­balną wia­do­mość „jestem piękna i szalona”.


Moty­lek — Kolejny typowo kobiecy motyw, zwią­zany z roz­wo­jem ducho­wym, roz­wi­nię­ciem skrzy­deł, trans­for­ma­cji w coś nowego i pięk­nego. Wspa­niale się pre­zen­tuje na lędź­wio­wej czę­ści pleców.

Photo cre­dit: __april / Foter / CC BY


Smok — gigan­tyczna, skrzy­dlata, zie­jąca ogniem jasz­czurka prze­wi­ja­jąca się w legen­dach i poda­niach na całym świe­cie. Od deli­kat­nych zwiew­nych stwo­rzeń, aż do wiel­kich, nie­bez­piecz­nych potwo­rów, mogą zdo­bić zarówno męskie torsy, jak i kobiece łydki. Mityczna, inte­li­gentna, silna, prze­bie­gła istota, sym­bol 4 żywio­łów, życia i śmierci, zupeł­nie jak wła­ści­ciel takiego tatuażu.

Photo cre­dit: spj­web­ster / Foter / CC BY


Chiń­skie znaki — Powiew egzo­tyki z dale­kiego orientu. Bar­dzo uni­wer­salna sprawa, zna­cze­nie tatu­ażu możesz mody­fi­ko­wać w zależ­no­ści od potrzeb — i tak nikt się nie zorien­tuje! Nie będzie miało także zna­cze­nia czy wzór nie został obró­cony o pi dru­gich, albo czy taki w ogóle ist­nieje. Cał­kiem praw­do­po­dobne, że tłu­ma­cze­niem tatu­ażu będzie „sza­lona bie­gunka” albo „saj­gonki z psa”.

„Jak nie wia­domo co napi­sać, to cytat Coelho zawsze spoko” — Paulo Coelho


Napisy — Nie ma lep­szego spo­sobu na prze­ka­za­nie innym swo­ich prze­ko­nań, poglą­dów, bądź cyta­tów moty­wu­ją­cych. Niech wie­dzą, że jeste­śmy skarb­nicą wie­dzy, czy­tamy ambit­nych auto­rów jak Coelho oraz umiemy wyszu­kać „po łaci­nie” w google. Dla pew­no­ści sprawdź w słow­niku, czy nie ma błę­dów ortograficznych.

Mój ulu­biony arty­sta lit­tle swastika


Tri­bal — Ina­czej tatuaż ple­mienny. Zazwy­czaj wystę­pują u ama­to­rów siłowni, orta­lionu lub łysej głowy. Koniecz­nie na ramie­niu lub łydce, gdyż każdy będzie mógł zoba­czyć jacy jeste­śmy twar­dzi, a sam pro­ces tatu­owa­nia nie będzie bolał. Nawet Tiger bonzo taki posiada. Chiń­skie znaki też ma.

Każdy ma potencjał

Pośmia­li­śmy się tro­chę, być może część z was posiada taki tatuaż. Ja sam posia­dam kwiatki i ser­duszko. Nie ma się co wsty­dzić, każdy tatuaż może być dobrze zro­biony i zależy to tylko i wyłącz­nie od tatu­atora. Dla­tego trzeba koniecz­nie zain­we­sto­wać w niego tro­chę środ­ków, a nie sta­rać się zała­twić za flaszkę u zna­jo­mego w piwnicy.

Bądź na bieżąco z wpisami na moim blogu! Polub na Facebooku, napisz na Twitterze, zobacz na Instagramie i przeglądaj na RSS.