Dokąd zmierza ludzkość?

Lega­li­za­cja mał­żeństw homo­sek­su­al­nych w US&A zwia­stuje koniec świata w for­mie w jakiej go znamy. Udało mi się opra­co­wać kilka poten­cjal­nych sce­na­riu­szy przy­szło­ści, na pod­sta­wie rze­tel­nych badań naukowych.

swiat

Zie­mia, po wiel­kiej woj­nie grzy­bów. Adven­ture Time

1. Znisz­cze­nie tra­dy­cyj­nego modelu rodziny

Jak wia­domo, homo­sek­su­alizm to cho­roba. Dotych­czas odse­tek homo­sek­su­ali­stów był niski, więc i zara­zić się było trudno. Naj­bar­dziej podatni byli ludzie nie posia­da­jący ochron­nej tar­czy wiary. Sytu­acja ule­gnie zmia­nie i coraz wię­cej osób będzie nosi­cie­lami homo­sek­su­ali­zmu, przez co coraz łatwiej będzie można zara­zić się homo­wi­ru­sem. W końcu nawet naj­żar­liw­sza wiara nie uchroni Cię od ape­tytu na kutasa (kobiety uży­wają swo­jego ulu­bio­nego okre­śle­nia żeń­skich narządów).

Osta­tecz­nie homo­lobby usu­nie moż­li­wość zawie­ra­nia tra­dy­cyj­nych mał­żeństw, a jedyną akcep­to­walną formą roz­mna­ża­nia będzie in vitro. Oczy­wi­ście tylko pomię­dzy oso­bami tej samej płci. Mał­mę­stwa i żeń­żeń­stwa, albo ogól­nie homeństwa.

Jak to będzie wyglą­dało dalej, wie­dzą wszy­scy, któ­rzy oglą­dali sek­smi­sję. Męż­czyźni powoli wymrą i świat pod wpły­wem matriar­chatu zupeł­nie zmieni dotych­cza­sowe poję­cie o poli­tyce zagra­nicz­nej. Skoń­czą się wszyst­kie wojny i będziemy miały tylko kraje, które ze sobą nie rozmawiają.

2. Zezwie­rzę­ce­nie

Po lega­li­za­cji mał­żeństw homo­sek­su­al­nych przyj­dzie czas na poli­ga­mię, pedo­fi­lię, kazi­rodz­two i zoo­fi­lię. Ludzie, dla któ­rych boż­kiem stał się seks, będą pła­wić się w morzu swo­ich hedo­ni­stycz­nych zapę­dów. Oczy­wi­ście przy­pa­dłość ta dotknie całej popu­la­cji, roz­nie­sie się jak autyzm po szcze­pion­kach. Z cza­sem w ludziach znikną potrzeby wyż­szych rzę­dów — samo­re­ali­za­cji, uzna­nia, przy­na­leż­no­ści. Będzie liczył się tylko seks. Ludz­kość powoli zacznie cofać się w ewolucji.

Regres będzie doty­czył rów­nież strony inte­lek­tu­al­nej. Dekla­ra­cja praw czło­wieka zosta­nie ofi­cjal­nie spa­lona w Bia­łym Domu. Nie będzie komu obsłu­gi­wać i dbać o infra­struk­turę, więc z cza­sem stra­cimy inter­net, prąd, bie­żącą wodę. Paliwa kopalne wyczer­pią się, ludz­kość prze­sią­dzie się na konie. Które dodat­kowo będą ich mał­żon­kami. Słońce okaże się z powro­tem krą­żyć wokół Zie­mii, a burze z bły­ska­wi­cami, będą zna­kiem boskiego gniewu. Z powodu nie­wy­star­cza­ją­cej ilo­ści wychę­do­żo­nych organizmów.

Nasze szczęki zro­bią się masyw­niej­sze, czło­wiek sta­nie się niż­szy i bar­dziej owło­siony. Na szczę­ście mamy narządy szcząt­kowe, więc powrót ogona i na drzewa zaj­mie ludz­ko­ści tylko kilka poko­leń. Po kil­ku­set latach ludz­kość cof­nie się do poziomu bra­ku­ją­cego ogniwa, a prze­ciw­stawny kciuk będzie wystę­po­wał tylko w kosz­ma­rach sen­nych. Pro­ces ten będzie postę­po­wał, aż zej­dziemy do poziomu naj­pro­strzych orga­ni­zmów. Naresz­cie będziemy mogli korzy­stać z jedy­nego moral­nego i pra­wil­nego spo­sobu roz­mna­ża­nia — bezpłciowego.

Zna­le­zione na Nakur­wiam szczęściem

3. Dru­gie przyj­ście zbawiciela

Jak wszy­scy dobrze wiemy jest tylko jedna rzecz, któ­rej Bóg nie znosi bar­dziej niż grze­chu — akcep­ta­cji grze­chu. Przy­kła­dów w histo­rii świata jest mnó­stwo — Sodoma, Gomora, Cywi­li­za­cja Egiptu, Rzy­mia­nie, Sta­ro­żytna Gre­cja, każda z tych cywi­li­za­cji zgi­nęła odstę­pu­jąc od kamie­nio­wa­nia homo­sek­su­ali­stów. Tym razem jed­nak sytu­acja stała się kry­tyczna i nie obej­dzie się bez oso­bi­stej inge­ren­cji z góry.

Dopełni się biblijna prze­po­wied­nia i za naszego życia nastąpi dru­gie przyj­ście zba­wi­ciela. Oczy­wi­ście Jezus wybie­rze naj­bar­dziej spek­ta­ku­larne miej­sce mani­fe­sta­cji. Figura ze Świe­bo­dzina otwo­rzy oczy natchniona mocą Pana, gotowa aby spro­wa­dzić ludziom miłość i szczę­ście ogniem i mie­czem. Jed­nym ruchem ręki stwo­rzy auto­stradę do pie­kła, dla posłów któ­rzy gło­so­wali za ustawą doty­czącą in vitro, a następ­nie skie­ruje swoją uwagę w stronę USA.

Dia­beł ukryty w Sta­tule Wol­no­ści zadrży ze stra­chu — wszak jego mani­fe­sta­cja jest mniej­sza i słab­sza. Z pomocą jed­nak przyjdą mu żydzi, masoni, illu­mi­nati, rep­ti­lia­nie, McDo­nald, Horus, Loki i Iron Man. Zaczną otwie­rać por­tal do pie­kła, aby spro­wa­dzić swo­ich pobra­tym­ców. Homo­sek­su­ali­ści, jako istoty stwo­rzone przez Sza­tana będę mu w pełni posłuszni. Ich zada­niem będzie zdo­być ogromne ilo­ści krwi nowo­rod­ków hete­ro­sek­su­al­nych rodzi­ców, oraz zakonnic-dziewic do zasi­le­nia por­talu. Jed­no­cze­śnie na Ame­rykę spadną plagi egip­skie, mające utrud­nić to zadanie.

Star­sze niż inter­net, nie­stety nie byłem w sta­nie zlo­ka­li­zo­wać autora. Jeżeli ktoś zna, pro­szę o wia­do­mość. Like jeśli uwa­żasz, że Jezus wygra, komen­tarz jeżeli Szatan!!!111one

Czy Jezu­sowi uda się przkro­czyć Atlan­tyk, zanim dia­bel­skie hordy opa­nują świat?
Czy to już czas w któ­rym ludz­kość musi się szy­ko­wać na sąd osta­teczny?
Czy Rosja włą­czy się do kon­fliktu i użyje broni atomowej?

Nie wia­domo, prze­ko­namy się na wła­sne oczy.

4. Homo­sek­su­ali­ści będą mogli brać śluby

Każda doro­sła, świa­doma osoba będzie mogła cie­szyć się moż­li­wo­ścią zawar­cia związku z kocha­ją­cym go czło­wie­kiem. Wody nie wystą­pią z brze­gów, niebo nie sta­nie się czarne, ani czer­wone, zaraza nie prze­to­czy się po globie.

Po pro­stu mniej osób będzie czuło się jak gunwo z powodu dyskryminacji.


Jak myśli­cie, która z opcji jest naj­bar­dziej pradopodobna?


Adno­ta­cja od autora:

Zro­bi­łem wczo­raj coś strasz­nego. Poświę­ci­łem dla was frag­ment psy­chiki i prze­czy­ta­łem komen­ta­rze w popu­lar­nych por­ta­lach, pod arty­ku­łem o lega­li­za­cji mał­żeństw homo­sek­su­al­nych w Ameryce.

Nigdy nie mia­łem dobrej opi­nii o spraw­no­ści inte­lek­tu­al­nej ludzi. Zawsze jestem gotowy na naj­lep­sze, ale przy­go­to­wany na naj­gor­sze. Nie jest łatwo mnie zasko­czyć. A jed­nak. Ogląd­ną­łem też fil­mik pt. „Jak wygląda piekło”.

Ten tekst jest moją próbą wyse­lek­cjo­no­wa­nia naj­bar­dziej soczy­stych frag­men­tów. Sam nie wpadł­bym na takie pomy­sły jak mał­mę­stwa i żeńżeństwa.

Bądź na bieżąco z wpisami na moim blogu! Polub na Facebooku, napisz na Twitterze, zobacz na Instagramie i przeglądaj na RSS.

 • people’s_rights

  Poziom homo­fobi i lęku przed wszyst­kim co inne jest w naszym kraju prze­ra­ża­jący. Trzeba mieć nadzieję i dzia­łać, albo wypier­ni­czać stad w cholerę…

 • http://nieobiektywny.pl/ Nie­obiek­tywny

  4. prze­nie­siemy się do Matrixa — o tej opcji nie pomyślałeś 😉

  • http://www.zdzislaw.in/ Zdzi­slaw

   Dam­nit.
   Albo ina­czej. Teraz jeste­śmy w matri­xie, ale twórcy pro­gramu nie prze­wi­dzieli takiego sce­na­riu­sza, będzie black screen i wszy­scy się obu­dzimy w wan­nach wypeł­nio­nych solą fizjo­lo­giczną. Chyba, że to mia­łeś na myśli.
   Co jest matri­xem? A co nie jest?

 • http://blog.fiolkaendorfin.pl Syl­wia Pawlak

  Myślę, że spraw­dzi się opcja 3. Nie­któ­rzy już zaczęli przy­wdzie­wać na swe lica biało-czerwone ochronne tar­cze jedy­nej słusz­nej armii zba­wie­nia. I oczy­wi­ście, że Rosja przy­łą­czy się do kon­fliktu. We Wła­dy­wo­stoku ponoć budują pomnik Jezusa, który ma być bar­dziej wypa­siony od tego w Świe­bo­dzi­nie (cie­kawe czy też będą sprze­da­wać takie fajne figurki świe­cące w ciemnościach).

  • http://www.zdzislaw.in/ Zdzi­slaw

   Nie mogę się docze­kać, żeby go zobaczyć 🙂

 • http://nieobiektywny.pl/ Nie­obiek­tywny

  Dokąd zmie­rza ludz­kość? Odpo­wiedź jest pro­sta i banalna — do samounicestwienia!!!