IEM Katowice 2014

W tym roku kolejna odsłona tur­nieju IEM Kato­wice, od 14 do 16 marca będą współ­za­wod­ni­czyć naj­lep­sze zespoły świa­to­wej sceny esportu w takich kate­go­riach jak League of Legends i Star­craft II.

Sport

Wraz z roz­wo­jem prze­syłu infor­ma­cji zmie­nia się rów­nież świat. Gry kom­pu­te­rowe, począt­kowo domena dzieci i ludzi nie­przy­sto­so­wa­nych do życia w spo­łe­czeń­stwie, wyewo­lu­owała i jest praw­dzi­wym wyda­rze­niem. Ostat­nio odbyły się zimowe igrzy­ska, koja­rzymy je z powodu sła­bej orga­ni­za­cji mistrzostw i wygra­nych 4 medali.

Ale powiedzmy sobie szcze­rze, oglą­da­nie sportu, w więk­szo­ści przy­pad­ków jest nudne! Piłka nożna — 90 minut bie­ga­nia za piłką i wycze­ki­wa­nie na kilka inte­re­su­ją­cych akcji. Kwin­te­sen­cją oglą­da­nia tego sportu, jest spo­ży­wa­nie alko­holu pod­czas. Skoki nar­ciar­skie — ocze­ki­wa­nie godzi­nami na 30 sekun­dowy skok zawod­nika repre­zen­ta­cji Pol­ski. A po co trans­mi­tują mara­tony? Nie wyobra­żam sobie jaki sady­sta mógłby chcieć patrzeć, jak inni ludzie zamę­czają się przez 5 godzin.

Dyna­mika, możliwości

Ina­czej ma się sprawa z espor­tem. Tutaj jest cią­gła akcja, ilość kom­bi­na­cji moż­li­wych zagrań/połączeń jest nie­wy­obra­żalna, a pod­sta­wową wie­dzę o grze, a także tro­chę prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści może zdo­być każdy nie­za­leż­nie od pre­dys­po­zy­cji fizycz­nych czy finan­so­wych. I ta branża będzie się coraz lepiej roz­wi­jała, choć ciężko mi okre­ślić, czy jakieś nowe rodzaje gier zostaną dodane w przyszłości.

Nie mówię, że praw­dziwi spor­towcy wyginą. Prze­cież zawsze znajdą się osoby, które po pro­stu lubią zwy­czajny sport, a i dla pań­stwa jest to pre­stiż, więc będzie wspie­rać swo­ich zawod­ni­ków. No chyba, że zamie­rzasz być pol­skim spor­tow­cem, to wtedy może być gorzej.

Wyda­rze­nie międzynarodowe

Bar­dzo się cie­szę, że ktoś w Kato­wi­cach pomy­ślał i zor­ga­ni­zo­wali IEM (Intel Extreme Masters) w Kato­wi­cach. W zeszłym roku po raz pierw­szy odbyła się ta impreza, wstęp był wolny, a jesz­cze na zachętę roz­da­wali dar­mową skórkę do gry League of Legends, żeby zachę­cić ludzi. Nie trzeba było, tłum był ogromny i więk­szość nie zmie­ściła się w środku, zatem była zmu­szona oglą­dać zma­ga­nia z zewnątrz na tele­bi­mach. A w samej nazwie tur­nieju wid­nieje marka Intel, co ozna­cza że spon­sor jest kon­kretny, to i pie­nią­dze się tam znaj­dują. A to dopiero się zaczyna, bar­dzo dobrze rokuje to dla mia­sta, bo teraz już naj­praw­do­po­dob­niej co rok będzie się tam odby­wał IEM.

Nie można też nie wspo­mnieć o obsa­dzie „gra­ficz­nej” tego tur­nieju. Zain­te­re­so­wa­nymi w więk­szo­ści są męż­czyźni, a nic tak nie przy­ciąga jak atrak­cyjne dziew­czyny. Więc wyszu­kują atrak­cyjne modelki i je zatrud­niają. Już nie tylko pro­mo­cja alko­holu, czy luk­su­so­wych samo­cho­dów, ale także pro­mo­cja gier kom­pu­te­ro­wych. No i nie można zapo­mi­nać o Cosplayu — czyli prze­cie­ra­niu się za wir­tu­al­nych boha­te­rów. No a jak jakaś dziew­czyna może się pochwa­lić syl­wetką i chce się prze­brać, to zrobi to tak, żeby uwi­docz­nić swoje atuty. Choćby po to, żeby poka­zać się innym dziewczynom.

Pie­nią­dze

No a jesz­cze jedna inte­re­su­jąca kwe­stia, czyli wyna­gro­dze­nia zawod­ni­ków. I to nie tylko losowa kwe­stia, tak jak wygrane nagrody, tylko spon­sor, z któ­rym pod­pi­suje się kon­trakt i dostaje się stałą pen­sję (w zamian za % ewen­tu­al­nych nagród). I zaję­ciem takiego czło­wieka jest tre­ning w grę kom­pu­te­rową. Jesz­cze z 10 lat temu nikt by nie uwie­rzył w taką moż­li­wość, a tutaj pro­szę. A że na blo­go­wa­niu można zara­biać i się nawet z tego utrzy­mać? Spró­buj wytłu­ma­czyć babci, albo komuś ze star­szego poko­le­nia, dla kogo „bez młota to nie robota”. A poni­żej krót­kie sta­ty­styki doty­czące popu­lar­no­ści poprzed­niej edy­cji w jed­nej z naj­bar­dziej przy­stęp­nych form przed­sta­wia­nia infor­ma­cji — infografice:

ofi­cjalna info­gra­fika ze strony http://www.esl.eu

Cał­kiem impo­nu­jące jak na gierki inter­ne­towe, nieprawdaż?

Bądź na bieżąco z wpisami na moim blogu! Polub na Facebooku, napisz na Twitterze, zobacz na Instagramie i przeglądaj na RSS.