Instalacja programów dla bardziej początkujących

Czyli w jaki spo­sób na milio­nach kom­pu­te­rów jest prze­pro­wa­dzana insta­la­cja pro­gra­mów, któ­rych użyt­kow­nicy nie chcą i jak unikną tej sytuacji.

Nie­dzielni użytkownicy

Zde­cy­do­wana więk­szość osób posia­da­ją­cych samo­chody, ogra­ni­cza się tylko do jego uży­wa­nia. Cza­sem jesz­cze wleją do baku i przy oka­zji prze­trą przed­nią szybę na sta­cji. Olej, fil­try, kon­ser­wa­cja, to jest poza zakre­sem ich zainteresowań.

Podob­nie ma się sprawa z kom­pu­te­rami. Dostają świeży sys­tem i na nim dzia­łają — pasjans, porno, prze­glą­darka. Usu­wa­nie sta­rych pro­gra­mów, defrag­men­ta­cja, czy czysz­cze­nie reje­stru jawi im się jako wie­dza tajemna zdo­by­wana latami przez spe­cja­li­stów IT w mroź­nych górach Tybetu. A jak coś się psuje to „kom­pu­tery mnie nie lubią”, bądź „przy mnie zawsze coś nie działa”.

Mena­dzer pobierania

Użyt­kow­nicy kom­pu­te­rów nie­jed­no­krot­nie spo­ty­kają się z sytu­acją, że trzeba zain­sta­lo­wać jakiś pro­gram. Nie jest to spe­cjal­nie trudny pro­ces. Jeżeli ktoś umie czy­tać, nie boi się, że za moni­to­rem mieszka Asmo­de­usz, pora­dzi sobie bez pro­blemu. Szcze­gól­nie, że mamy do dys­po­zy­cji tryb insta­la­cji dla począt­ku­ją­cych. Ale co to dokład­nie znaczy?

Na potrzeby notki ścią­gną­łem pro­gram Ultra ISO ze strony softo­nic. Tzn. nie pro­gram, lecz małą apli­ka­cję, która po uru­cho­mie­niu ścią­gnie pro­gram samo­dziel­nie. I tutaj już zaczy­nają się sztuczki, przez które prze­ciętni użyt­kow­nicy zain­sta­lują sobie sporo dodat­ko­wego, nie­chcia­nego softu.

Te wszyst­kie mena­dżery pobie­ra­nia służą temu, aby zain­sta­lo­wać na tysią­cach kom­pu­te­rów dodat­kowe oprogramowanie.

Oba te ekrany wyświe­tlają się przy insta­lo­wa­niu Ultra ISO, mimo że każdy z nich jest opi­sany jako opcja 2/4.

Kara­lu­chy

Pierw­szy krok to akcep­ta­cja nie­czy­ta­nej licen­cji. W kolej­nym kroku sta­jemy przed moż­li­wo­ścią zain­sta­lo­wa­nia dodat­ko­wego opro­gra­mo­wa­nia — RegC­le­an­Pro. Satys­fak­cja gwa­ran­to­wana, 5 gwiaz­dek Miche­lina, testo­wane na tysią­cach apli­ka­cji, nie­stety w wer­sji tria­lo­wej. Domyśl­nie oczy­wi­ście mamy zazna­czoną opcję, że chcemy zain­sta­lo­wać. Także jeżeli ktoś pomy­śli, że to reklama, to nie­świa­domy niczego zgo­dzi się na instalację.

Kolejny krok, kolejna pułapka, pra­wie jak w pod­zie­miach Can­dle­keep. Tym razem Site Fin­der, w przy­padku któ­rego wyra­żamy swoją chęć zain­sta­lo­wa­nia kli­ka­jąc „Akcep­tuję >”. Przy­cisk ten stra­te­gicz­nie umiej­sco­wiony jest tam, gdzie okienko wcze­śniej był przy­cisk dalej. Jeżeli nie chcemy insta­lo­wać, trzeba prze­su­nąć myszkę i klik­nąć „Pomijać”.

Czyli przed wła­ściwą insta­la­cją pożą­da­nego przez nas softu, możemy nie­po­trzeb­nie zain­sta­lo­wać dwa dodat­kowe programy.

Co to za software wyko­rzy­stuje takie metody, żeby zain­sta­lo­wać się na wielu kom­pu­te­rach? Czyżby wirusy?

Tryb dla idiotów

Teraz o kolej­nej pułapce, będą­cej źró­dłem tytułu notki. Musia­łem ścią­gnąć inny pro­gram, bo Ultra ISO nie chciał mnie oszu­kać po raz trzeci. W wielu przy­pad­kach insta­la­cja pro­gra­mów może się wyko­nać w tru­cie pod­sta­wo­wym (reko­men­do­wane), bądź dla zaawan­so­wa­nych. Tu aku­rat jest po angiel­sku, ale gdy wystę­puje w pol­skich insta­la­to­rach, tak to jest tłumaczone.

Jedyną róż­nica mię­dzy reko­men­do­wa­nym try­bem pod­sta­wo­wej insta­la­cji, a dla zaawan­so­wa­nych, jest moż­li­wość wyłą­cze­nia insta­la­cji dodat­ko­wego softu.

Pro­sty mecha­nizm — software jest insta­lo­wany, noty­fi­ka­cja o tym jest wysy­łana przez inter­net, a póź­niej ktoś za to zgar­nia pie­nią­dze. Ja to rozu­miem, ja to sza­nuję, ja to nawet doce­niam. Jed­nak wkur­wia mnie to nie­zmier­nie, dla­tego też o tym piszę. Szcze­gól­nie gdy ktoś prosi mnie o pomoc z komputerem.

Dla­tego wie­cie, podaj­cie ten tekst dalej. Pomóż­cie uchro­nić nie­świa­do­mych tego ludzi przed zaśmie­ca­niem sobie kom­pu­tera nie­chcia­nym softem.

Bądź na bieżąco z wpisami na moim blogu! Polub na Facebooku, napisz na Twitterze, zobacz na Instagramie i przeglądaj na RSS.